Noslēdzies projekts „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs (Working4Talent)”

Šā gada 12. novembrī noslēdzās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta administrētais projekts „Working4Talent”, kura ietvaros tika pētītas iespējas uzlabot reģionālās politikas un rīcības programmas labvēlīgas inovācijas vides veidošanai augsti izglītotiem, radošiem indivīdiem, īpašu uzmanību pievēršot inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai Rīgas pilsētā un reģionā.

Projekta noslēguma diskusijās par inovatīvu uzņēmējdarbību Rīgā tika uzsvērts sadarbības nozīmīgums ar citām inovācijas sistēmā iesaistītajām pusēm – valsts pārvaldi, izglītības un zinātnes institūcijām un uzņēmējiem. Tāpat, lai stiprinātu inovatīvu uzņēmējdarbību nākotnē, nepieciešams uzturēt dialogu aktīvās, radošās diskusijās, kurās piedalās visu iesaistīto pušu pārstāvji, ieskaitot finansētājus.

Kā liecina projekta „Working4Talent” laikā notikušo semināru diskusijas, visas nacionālajā inovācijas sistēmā iesaistītās puses ir ieinteresētas inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanā, sadarbībā un kopēju mērķu sasniegšanā. Arī diskusiju rezultāti pierāda, ka galvenā nepilnība Latvijas inovācijas sistēmā, tai skaitā arī inovācijas sistēmas dalībnieku sadarbībā, ir koordinējošas organizācijas trūkums vai organizācijas, kas tādu funkciju nodrošina. Visas iesaistītās puses apzinās šo trūkumu, tāpēc galvenais izaicinājums ir radīt šādu koordinējošu vienību, ar kuru būtu apmierinātas visas iesaistītās puses. Vairāki rekomendāciju priekšlikumi norāda, ka koordinējošā organizācija varētu uzņemties atbildību nodrošinot gan informatīvu atbalstu jaunas, inovatīvas uzņēmējdarbības veidošanā, gan arī koordinēt un vadīt konkrētus rīcības pasākumus inovatīvās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Projekta ietvaros izstrādāts rīcības plāns inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai Rīgas pilsētā un reģionā, kas sagatavots saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Rīgas attīstības programmu 2014.-2020. gadam, aktuālajiem Inovācijas politikas dokumentiem Latvijas Republikā, jaunākajiem inovācijas politikas pētījumiem Latvijā un Eiropā, kā arī ar rīcības plānu Rīgas prioritāro ekonomikas nozaru konkurētspējas paaugstināšanai un Rīgas darba tirgus analīzi. Rīcības plāns ir rekomendējoša rakstura, kura stratēģiskais virziens izraudzīts saskaņā ar ilgtermiņa mērķi IM2 Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030 (Rīga 2030): Inovatīva, atvērta un eksportspējīga ekonomika. Stratēģiskā virziena uzdevums ir radīt inovācijām draudzīgu, ar infrastruktūru nodrošinātu un atvērtu uzņēmējdarbības vidi, kas veicinātu vietējo uzņēmumu konkurētspēju reģionālā un globālā tirgus apstākļos un sekmētu efektīvu ekonomikas attīstību.

Galvenie mērķi detalizētāk aprakstīti rīcības plānā, ar kuru varēs iepazīties projekta mājas lapā www.w4t.eu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2012.gada pārstāv Rīgas pašvaldību INTERREG IVC sadarbības projektā „Reģionālās politikas attīstība nodarbinātības un izglītības jomās jaunu talantu piesaistei inovāciju nozarēs” Working4Talent, kas īstenots ar mērķi pilnveidot politikas pamatnostādnes nodarbinātības un izglītības jomās ar inovācijām saistītājas nozarēs, lai veicinātu jaunas darba iespējas augsti kvalificētam darbaspēkam (talantiem) un izstrādātu atbalsta veidus gan talanta prasmju pilnveidošanai, gan talanta piesaistīšanai Rīgai un Rīgas reģionam.

0 Patīk
1492 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts