Saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 30.septembra lēmumu Nr.4223, (prot. Nr.109, 23.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēznas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482035) un tam pieguļošajai teritorijai, kā arī detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Rīgā, Rēznas ielā b/n ar kadastra Nr.01000482035.

Detalplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs, pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālr.67012847.

Projekta izstrādātājs SIA “Arhitekta K.Rukuta birojs”, tālr.67299660.

Detālplānojuma teritorijas atļautā (plānotā) izmantošana saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006-2018.gadam ir jauktas apbūves teritorija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot apbūves ieceri un noteikt tās attīstības iespējas, paredzot atbilstošu infrastruktūru, detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam noteiktās plānotās izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt no 21.10.2008. līdz 4.11.2008. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, vai SIA „Arhitekta K.Rukuta birojs” Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 38-602, LV-1010, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un pastāvīgo adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 4.novembrim.

 

Darba uzdevums
Rīgas domes lēmums
Detālplānojuma robeža

0 Patīk
1130 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts