Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 30.03.2010. lēmumu Nr.1160 (prot. Nr.30, 23.§) „Par teritorijas Daugavgrīvas ielā 31 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 18.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas centru apbūves teritorijā (C), apstādījumu un dabas teritorijā (A) un ūdens teritorijā (Ū).
Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Graf-X”, reģistrācijas Nr. 40003158614, Elizabetes ielā 18-2, Rīgā, LV – 1050, tālrunis 67288736, e-pasts: ilze.kruskopa@grafx.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 26.04.2010. līdz 12.05.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV–1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma robeža

0 Patīk
1529 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts