Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 13.04.2010. lēmumu Nr.1241 (prot.Nr.31, 7.§) „Par teritorijas Mūkusalas ielā detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverti zemesgabali ar kadastra Nr.01000500007; Nr.01000500008; Nr.01000500009; Nr.01000500010; Nr.01000500124; Nr.01000502038; Nr.01000502040; Nr.01000502066; Nr.01000500014; Nr.01000502069; Nr.01000502029 (daļa), Nr.01000502030 (daļa).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 18.08.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”) un Rīgas domes 07.02.2006. saistošajiem noteikumiem Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, detālplānojuma teritorija atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorijā. Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „DEPO projekts”, reģ. Nr. 40003432834, Rūpniecības ielā 32b, Rīgā, LV-1045, tālr.67 508134, e-pasts: mail@depoprojekts.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 06.05.2010. līdz 21.05.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

 

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Detālplānojuma robeža

0 Patīk
1336 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts