Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 09.02.2010. lēmumu Nr.935 (prot. Nr.27, 11.§) „Par teritorijas Sužos, starp Jaunciema gatvi un Ķīšezeru, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs. Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816).

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 18.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Grozījumi Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”), detālplānojuma teritorija atrodas dzīvojamās apbūves teritorijā (Dz), savrupmāju (ģimenes māju) apbūves teritorijā (SDz), jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J), apstādījumu un dabas teritorijā (A), dzīvojamās apbūves teritorijā ar apstādījumiem (ADz) un ūdens teritorijā (Ū).

Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Arhiidea”, reģistrācijas Nr. 40003544229, Alberta iela 12-15, Rīga, LV – 1010, tālrunis 67358095, e-pasts: elina@ceglatvia.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 09.03.2010. līdz 23.03.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, LV–1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Detālplānojuma teritorijas robeža
Rīgas domes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Darba uzdevums

0 Patīk
1430 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts