Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 07.06.2011. lēmumu Nr. 3287 „Par zemesgabala Rātsupītes ielā bez numura (kadastra Nr.0100 104 2054) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorija ietver zemesgabalu ar kadastra Nr. 0100 104 2054 un izpētes teritoriju transporta infrastruktūras izveidei zemes gabalu ar kadastra Nr. 0100 104 2051 un Nr. 0100 104 0004 daļas.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānošanas nodaļas vadītājs.Apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz plkst.18:00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5.stāvā pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67105816.

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma 2006.- 2018.gadam ar grozījumiem grafiskai daļai un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (Rīgas domes 20.12.2005.saistošajos noteikumos Nr. 34 „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”),detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju un ģimenes māju) apbūves teritorijā (Sdz).Rīgas teritorijas plānojums un apbūves noteikumi elektroniski pieejami www.rdpad.lv.

Detālplānojuma izstrādātājs – arhitektu birojs „Studija AB”.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei no 07.07.2011.līdz 21.07.2011. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV- 1050 (adresētus Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei), tālrunis 67105800.

Rīgas domes lēmums
Darba uzdevums
Detālplanojuma robeža

0 Patīk
1242 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts