Koncepcijas izstrāde un metu konkurss Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra izveidei

Projekta mērķis

Projekta vispārējais mērķis ir Rīgas zinātnes, inovāciju un klimata pārmaiņu centra (turpmāk –  ZIKC) izveide, lai sekmētu zinātnes, inovāciju un mūsdienu tehnoloģiju pārnesi praktiskajā vidē un veicinātu sabiedrības informētību par klimata pārmaiņām un to negatīvās ietekmes mazināšanu.

Projekta specifiskais mērķis ir koncepcijas izstrāde un metu konkursa norise, lai iegūtu saturiski augstvērtīgāko risinājumu ZIKC izveidei.

Projekta apraksts

Pasaule piedzīvo arvien straujāku globālo sasilšanu un tās radītās klimatiskās pārmaiņas. Pēc Apvienoto Nāciju aplēsēm pilsētas šobrīd ir atbildīgas par 75% no kopējām CO2 emisijām, tādēļ turpmākajos gadu desmitos viens no galvenajiem izaicinājumiem pilsētu ilgtspējīgajā attīstībā ir klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana un pielāgošanās klimatisko pārmaiņu sekām enerģētikas, ūdensapgādes, transporta, būvniecības, tūrisma un citās tautsaimniecības nozarēs. Eiropas Komisija 2018.gadā ir pieņēmusi ilgtermiņa stratēģiju “Tīra planēta visiem”, kas nosaka pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku līdz 2050.gadam, savukārt Rīgas pilsētas pašvaldība 2019.gada maijā pievienojās 210 Eiropas pilsētu līderu aicinājumam Eiropā īstenot ilgtermiņa klimata stratēģiju un vērienīgus emisiju samazināšanas mērķus.

Meklējot ambiciozus un efektīvus risinājumus ceļā uz klimatneitralitātes sasniegšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanai, plānots izstrādāt koncepciju, lai izvērtētu iespējas mūsdienīga ZIKC izveidei Rīgas pilsētas pašvaldībā, apvienojot šādas funkcijas:

  1. atvērto inovāciju klastera jeb sadarbības platformas izveide starp zinātniskiem institūtiem, augstskolām, skolām un uzņēmumiem vides, zinātnes, tehnoloģiju, inženierijas u.c. jomās inovāciju radīšanai klimata pārmaiņu mazināšanai un jaunu darba vietu izveidei pilsētā;
  2. klimata pārmaiņu izcilības paraugdemonstrējumu testēšana un īstenošana – ilgtspējīgas, klimata pozitīvas pilsētvides, arhitektūras un būvniecības principu (t.sk. elektroenerģijas uzkrāšana, siltumenerģijas rekuperācija un apkaimē esošo publisko objektu apgāde), viedo risinājumu (gudrā māja), zaļās infrastruktūras un dabā balstītu risinājumu demonstrācija (apzaļumoti zili-zaļie jumti, sienas, autostāvvietas, lietus dārzi utml.);
  3. mūžizglītības, interešu un kompetencēs balstītu izglītības programmu un aktivitāšu īstenošana, aptverot dažādas iedzīvotāju grupas, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņu rašanos, tiešo un netiešo ietekmi uz bioloģiskajiem, ekoloģiskajiem, sociālekonomiskajiem procesiem, vidi, cilvēka veselību utt., ilgtermiņā, veicinot klimata pārmaiņu apzināšanos un lielāku izpratni par nepieciešamo paradumu maiņu cilvēku darbību izraisītu klimata pārmaiņu mazināšanai, kā arī mudinot veikt videi draudzīgākas izvēles iedzīvotāju ikdienas dzīvē;
  4. bibliotēka un kopienas satikšanās vieta (“third place concept”) apkaimes un pilsētas iedzīvotāju saskarsmei, radošām aktivitātēm, informācijas iegūšanai un apmaiņai;
  5. atpūtas un jēgpilna brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā ģimenēm ar bērniem un tūristiem, piedāvājot interaktīvas, mainīga satura ekspozīcijas, eksperimentus, praktiskas darbnīcas, video un audio materiālus ar klimata pārmaiņām saistīto tēmu izziņai populārzinātniskā, atraktīvā un izglītojošā veidā.

Projekta aktivitātes

  • 1. ZIKC izveides koncepcijas izstrāde;
  • 2. Metu konkurss un augstvērtīgākā risinājuma izvēle;
  • 3. Publicitātes un sabiedrības iesaistes aktivitātes.

Paredzamie rezultāti

  1. Izstrādāta koncepcija ZIKC izveidei, radot konceptuālu, tehnisku un tiesisku pamatu metu konkursa izsludināšanai;
  2. Veikts metu konkurss, kurā iegūts augstvērtīgākais risinājuma mets ZIKC izveidei.

Projekta ilgums

2020.gada jūlijs līdz 2022.gada maijs.

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets 96 800 EUR  (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonds)

Kontaktinformācija

Katrīna Sudare

Tālrunis:  67037341
E-pasts: katrina.sudare@riga.lv

 

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts