Rīgā uzsākts darbs pie jaunas attīstītības programmas

Jūlija sākumā Rīgas dome pieņēma lēmumu par jaunās Rīgas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu un šobrīd spēkā esošās programmas termiņa pagarināšanu uz vienu gadu. Lai veiktu kvalitatīvu attīstības programmas izstrādi tiks analizēti jaunākie statistikas dati un tendences pilsētā, pētīta ārvalstu un citu Latvijas pašvaldību jaunākā pieredze plānošanas dokumentu izstrādē, kā arī veidotas speciālistu tematiskās darba grupas, veiktas izpētes un nodrošināta sabiedrības iesaiste.

Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Uldis Jansons: „Pilsētas attīstības programma gūst arvien lielāku nozīmi plānojot pašvaldības aktivitātes un Eiropas Savienības finansējuma piesaisti. Tamdēļ būtiski ir sagatavot kvalitatīvu dokumentu, kurā skaidri ir definēti gan pilsētas attīstības virzieni, gan problemātiskās jomas un nozares, lai varētu virzīt resursus situācijas uzlabošanai pilsētā. Šis dokuments ietekmē katru, kurš dzīvo Rīgā vai apmeklē pilsētu darba vai atpūtas nolūkā, jo palīdz sakārtot pilsētvidi un tās daudzās sistēmas: izglītības, transporta, sociālo, veselības, vides, būvniecības u.c.”

Rīgas attīstības programmas darbības termiņš pagarināts līdz 2013.gada beigām, saskaņojot to ar Nacionāla mēroga attīstības plānošanas dokumentiem (Nacionālo attīstības plānu un Latvijas attīstības stratēģisko plānu), kā arī ar jauno Eiropas Savienības plānošanas periodu, kurš sāksies 2014.gadā. Turklāt, izstrādājot jauno pašvaldības attīstības programmu, tiek veikta esošās situācijas izpēte un izstrādātas prognozes, kas kalpo par pamatu attīstības prioritāšu noteikšanai. Esošās situācijas izpētē un prognožu izstrādē tiks ņemti vērā arī šogad veiktās tautas skaitīšanas dati. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes aplēsēm tie būs pakāpeniski pieejami sākot ar 2012. gadu līdz pat 2013. gada nogalei.

Rīgas attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības dokuments, kurā, balstoties uz pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, ir skaidri definēti uzdevumi, programmas, rīcības un rezultāti pilsētas stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai. Pilētas stratēģijas un attīstības programmas galvenais izaicinājums ir veicināt tādas pašvaldības aktivitātes, kas sekmētu kvalitatīvu darba, dzīves un atpūtas vidi katram indivīdam, kas saista savu nākotni ar Rīgu.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1138 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts