Rīgas domē pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādi zemesgabalam Zaķusalas krastmalā 1

Rīgas dome, 16.12. 2014., ir pieņēmusi lēmumu Nr.2002 „Par zemesgabala Zaķusalas krastmalā 1 (kadastra Nr.01000510146) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai realizētu lokālplānojuma ierosinātāja – VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” iecerēto Rīgas radio un televīzijas torņa kompleksa rekonstrukciju un tam pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, izveidojot to par mūsdienīgas pilsētvides sastāvdaļu un radot priekšnosacījumus daudzveidīgai teritorijas izmantošanai.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros tiks izvērtētas Rīgas radio un televīzijas torņa un tā apraides funkcijas savietojamības iespējas ar iedzīvotāju rekreācijas funkciju, pamatojot to ar slēdzienu par elektromagnētiskā lauka izstarojošo iekārtu jaudu intensitāti, nosakot tās ietekmi un riska zonu, kā arī būs jāveic inženierbūves tehniskā būvekspertīze.

Atbilstoši veiktajām izpētēm un slēdzieniem tiks izstrādāts Rīgas radio un televīzijas torņa un tam piegulošās teritorijas attīstības priekšlikums, nosakot pamatprasības publiskās ārtelpas un būvapjoma funkcionāli telpiskajam veidolam un tā funkcijas maiņai uz sabiedriski publisko izmantošanu.

Izstrādājot lokālplānojumu tiks veikta arī transporta infrastruktūras nodrošinājuma plūsmu izpēte un tiks izstrādāti perspektīvās transporta (arī sabiedriskā) infrastruktūras risinājumi, ņemot vērā plānojamās apbūves raksturu, apjomu un plānoto apmeklētāju daudzumu.

0 Patīk
381 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts