Papildu augstas izšķirtspējas aerofotoattēli

Stage_Aerial_photograph_1A.tif (107 MB)

Stage_Aerial_photograph_2A.tif (107 MB)

Stage_Aerial_photograph_3A.tif (102 MB)

Saņemtie jautājumi Sniegtās atbildes
Vai ir iespēja iepazīties ar iepriekšējo konkursu darbiem? Ar iepriekšējo konkursu darbiem iepazīties nevar.
Ar kādu metodi vai programmatūru var veikt trīsdimensiju akustisko datormodelēšanu un tribīnes konstrukciju akustisko maketēšanu? Pieļaujamās trīsdimensiju akustiskās datormodelēšanas programmatūras ir:
– “ODEON” – Dānija,
– “CATT-ACOUSTIC” – Zviedrija,
– “RAMSETE”- Itālija,
– “EPIDAURUS” – Francija.
Vai ir iespējams dabūt labākas izšķirtspējas foto no putna lidojuma, ko izmantot vizualizācijā? Tuvāko divu nedēļu laikā labākas izšķirtspējas fotoattēli parādīsies internetā www.rdpad.lv/open_air_stage kā papildus faili. Lielā apjoma dēļ tos nav iespējams nosūtīt pa e-pastu.
Kā tam vajadzētu darboties 7500 kvadrātmetru lielā platībā ar 30,000 – 40,000 skatītājiem?
Vai skatītājiem visas ir sēdvietas vai stāvvietas?
Tā kā vidēji sēdvieta aizņem aptuveni 0,45 kvadrātmetrus, platumā 0,5m x 0,9m, paredzot arī telpu ejai starp rindām, bet vidējā platība skatītāju stāvvietai ir 0,2 kvadrātmetri, platumā 0,5m x  0,4m, paredzot telpu, kur pārvietoties cauri skatītāju rindām, plānojums ar sēdvietām nodrošinātu vietas aptuveni 18,000 skatītājiem, bet ar stāvvietām – aptuveni 35,000 skatītājiem.
Kas būtu jāiekļauj mūsu projektā?
Vai Jūs varētu mums sniegt detalizētāku informāciju par to?
Vai ir kādi nosacījumi attiecībā uz sadalījumu?
Un vai skatītāju vietas var vai nevar atrasties arī elektro-akustiskās sistēmas kontroles pults priekšā?
Jo mūsu novērtējums rāda, ka tur skatītāju vietas nevar atrasties.
Paldies jau iepriekš.
Amfiteātra daļas iespējamais risinājums – maksimāli daudz sēdvietu un papildus teritorijas stāvvietām. Skatītāju amfiteātra augstākajā daļā var būt divi līmeņi (t.s. skatītāju tribīne ar pārsegumu, kas dod papildus vietas).
Vietu sadalījums ir autora kompetence un izriet no ērtas evakuācijas un amfiteātra uzpildījuma shēmas.
Elektroakustiskās sistēmas kontroles pults atrašanās vieta un skatītāju izvietojums ir autora kompetence.
Mūsu starptautiska arhitektu komanda pašlaik sāk strādāt pie konkursa projekta un mūsu būvakustikas eksperts ir no ASV. Konkursa nolikuma sadaļa par būvakustikas ekspertiem no ārvalstīm ir šādas prasības:

„Projekta akustisko sadaļu drīkst izstrādāt tikai kvalificēti būvakustikas eksperti. Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kurš specializējies būvakustikā un kura kvalifikāciju apliecina Latvijas Akustiķu apvienības vai Eiropas Savienības dalībvalstu akustiķu organizāciju izsniegta apliecība vai sertifikāts.”

Kāda veida ASV speciālists var saņemt Latvijas Akustiķu Savienības ‘verification’ ? Vai ir jāiesniedz CV izskatīšanai?
Arhitektiem no ārvalstīm gan nav šāda prasība, ir tikai nepieciešams sertifikāts vai cits kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Projekta akustisko sadaļu var izstrādāt būvakustikas eksperts, kam ir izsniegts atbilstošs būvakustikas eksperta kvalifikāciju apliecinošs dokuments jūsu valstī.
Lūdzu skaidrot atbildi : Projekta akustisko sadaļu var izstrādāt būvakustikas eksperts, kam ir izsniegts atbilstošs būvakustikas eksperta kvalifikācijas apliecinošs dokuments jūsu valstī. Vai tas attiecināms uz Latviju vai ASV. 1. Kvalifikācija akustikas speciālistam
Šeit nošķiramas divas atšķirīgas situācijas:
– dalība konkursā un
– projektēšanas prakse Latvijā.
Uz projektēšanas praksi Latvijā attiecas akustikas sadaļā minētās vēlmes par kvalifikāciju atbilstoši Latvijas un Eiropas Savienības standartiem. Prakses gadījumā tiks konkrēti lemts, vai, piemēram, ASV akustikas speciālista kvalifikācija ir loģiski samērojama ar ES standartiem.
Dalība konkursā ir noteikta atbilstoši konkursa nolikumam („3.1. Par Pretendentu var kļūt Latvijas vai ārvalstu arhitekti, kuriem ir arhitekta prakses tiesības – sertifikāts/licence, kuri ir reģistrēti Latvijā vai savā valstī atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”).
Vai jānodrošina konkursa nolikumā prasītais 30000 – 40000 skatītāju apjoms. Teritorija, kas konkursa uzdevumā dota skatītāju zonai, gan apakšējā lēzenākajā zonā, gan augšējā slīpākā zonā, nodrošina aptuveni 22000 skatītāju sēdvietu. Skatītāju sēdvietas ir izvietotas lielā slīpumā un tāpēc ir jānodrošina pakāpjveida risinājums. Pie šāda risinājuma principiāli nemainās arī paredzamo stāvvietu skaits. Respektīvi amfiteātrim paredzētajā zonā, kas ir aprēķināta akustiski pieņemama pēc fiziskajiem izmēriem un nav palielināma (pēc konkursa noteikumiem) nevar izvietot 30000-40000 skatītāju, ja arī sēdvietu rēķina tikai 0.4m2 uz skatītāju. Noteicošais ir šīs zonas platība – vietu skaits dots kā orientējošs rādītājs un tas mainīsies atkarībā no sekojošiem un konkursantu kompetencē esošiem faktoriem:
a) amfiteātra plānojums;
b) piedāvājums sēdvietu un stāvvietu attiecībai vai transformācijai;
c) amfiteātra noslēguma daļas risinājums vienā vai divos līmeņos.
Vai iespējams precizēt, ko nozīmē divu līmeņu platforma? Konkursa dokumentos ir minēti divi līmeņi, viens lēzenāks un viens stāvāks – aizmugures daļa. Stāvākajam aizmugures daļā ir iespējams paredzēt jumtu. Vai divu līmeņu platformas risinājums nozīmē – lēzenāka skatītāju daļa priekšpusē un stāvāka  daļa aizmugurē virs kuras ir vēl viena (2.) platforma ar skatītājiem virs kuras ir jumts. Jautājums par skatītāju amfiteātra noslēguma daļas (augstākās daļas) risinājumu vienā vai divos līmeņos un attiecīgi šo daļu slīpumi ir arhitektoniskās un akustiskās koncepcijas jautājums un ir konkursantu kompetence.
Jautājums sakarā ar labiekārtojumu. Konkursa noteikumi paredz risināt teritorijas labiekārtojumu. Vai varētu saņemt vairāk informācijas, kas būtu sagaidāms no autora labiekārtojuma risinājumā? Vai ir jāparedz izmaiņas gājēju celiņu sistēmā, apstādījumos pa visu teritoriju vai tikai ap jauno amfiteātri? Vai labiekārtojumā jārāda detalizēti jaunu celiņu, apstādījumu, atpūtas sēdvietu utt risinājumi, vai arī tikai principiālie risinājumi? Kam paredzētas autostāvvietas Z daļā? Vai var mainīt šo autostāvvietu konfigurāciju? Žūrija paredz, ka konkursanti iesniegs principiālo labiekārtojuma un funkcionālo shēmu, kas ietver galvenās skatītāju un dalībnieku plūsmas, galvenos ceļus atbilstoši konkursantu konkrētās estrādes transformācijas idejai. Autostāvvietu teritorijas ziemeļu daļā paredzētas Dziesmu svētku organizatoriski-tehniskajam nodrošinājumam un VIP viesiem. Konkursa darbā jūs varat paredzēt šīs stāvvietas konfigurācijas maiņu – tā tiks precizēta tehniskajā projektā, kas tiks izstrādāts uz konkursa projekta bāzes.
“Programmā 1.stāvā ir paredzēts 400 vietām zāle koncertiem, konferencēm un filmu demonstrēšanai” – vai šī funkcija ir jāietilpina esošajā ēkā vai piebūvei? Plānots, ka minētās funkcijas ietilpst estrādes ēkas daļā.
Kuri attēli izmantojami montāžām? Montāžai izmantojamie attēli ir atrodami konkursa nolikuma 2.pielikumā „Konkursa arhitektoniski akustiskais apraksts – tehniskā specifikācija” – failos: Stage_Aerial_photograph_1.tif; Stage_Aerial_photograph_2.tif un Stage_Aerial_photograph_3.tif.
Rīgas domes mājas lapā internetā (www.rdpad.lv/open_air_stage) sadaļā “Saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes” tos iespējams iegūt labā kvalitātē.
Faili:
Stage_Aerial_photograph_1A.tif
Stage_Aerial_photograph_2A.tif
Stage_Aerial_photograph_3A.tif

 

Questions received Answers to questions received
Is there a possibility to get familiar with the works of previous competitions?  There is no possibility to get acquainted with the works of previous competitions.
Using what technique or software it is possible to perform three-dimensional acoustic computer simulation and acoustic designing of the podium construction? The following three-dimensional acoustic computer software is admissible:

– “ODEON”  – Denmark,
– “CATT-ACOUSTIC” – Sweden,
– “RAMSETE”  – Italy,
– “EPIDAURUS” – France.

Is it possible to get a picture from air having higher resolution to be used in the visualisation? In the coming two weeks time photos with higher resolution will be made available on the internet website www.rdpad.lv/open_air_stage as additional files. Due to their large size it is not possible to send them by e-mail.
How should it function in the area of 7500 square metres with 30 000 to 40 000 spectators?
Does the whole area for spectators consist of seats or standing places?

Taking into account that on average one seat occupies approximately 0.45 square metres being of the size of 0.5 x 0.9 m, and foreseeing also space for walk between the aisles, but the average area for one standing place for spectator is 0.2 square metres with the size of 0.5 x 0.4 m foreseeing also space for passing through the aisles of spectators, the planning using seats would ensure capacity for approximately 18 000 spectators, but choosing standing solution – space for approximately 35 000 spectators.

Which solution shall be used in our project?
Could you provide us with more detailed information in this regard?
Are there any conditions regarding the zoning of the places for spectators?
And please clarify whether spectators’ places may or may not be located also in front of the control panel of the electric-acoustic system?
Our assessment shows that spectator places may not be located in that area.

Potential solution of the amphitheatre part – maximum number of seats and additional zones for standing places. On the upper part of the spectators’ amphitheatre a two level solution can be used (spectators’ platform providing additional space).
Division of places is the author’s competence and shall arise from easy evacuation and amphitheatre filling scheme.
Location of the electric acoustic system panel as well as the places for spectators is also the issues under the competence of the author.
Our international team of architects is working on the competition project and in the position of our building acoustics expert we have invited a specialist from the USA. In the section of the competition regulation regarding the building acoustics experts from abroad the following requirements are set:

“The acoustics part of the project may be elaborated only by qualified experts in room/building acoustics. The expert in room/building acoustics is a certified
specialist with higher education and work experience in acoustics of at least 5 years, who has specialised in room/building acoustics and whose qualification has been verified by the Latvian Acoustics Association or a licence or certificate issued by organization of specialists in acoustics of the European Union member states.”

What type of specialist from the USA may obtain the verification by the Latvian Acoustics Association?
Must the CV be submitted for examination?
However for architects from abroad there is no such requirement; they must only present their certificate or other document confirming their qualification.

Acoustics part of the project can be elaborated by a building acoustics expert who has been issued a document certifying that the person has obtained the qualification of a room/building acoustics expert in your country.
Please clarify the answer: Acoustics part of the project can be elaborated by a building acoustics expert who has been issued a document certifying that the person has obtained the qualification of a room/building acoustics expert in your country. Does this apply to Latvia or the USA? Qualification of the acoustics specialist
Here we must separate two different situations:
– participation in the competition, and
– engineering work in Latvia.

Upon the engineering work in Latvia applies the desired items on the qualification specified in the acoustics section in accordance with the standards effective in Latvia and the European Union. In case of working it will be particularly decided whether the qualification of the acoustics specialists from, for example, the USA can be logically commensurated with the EU standards.
Participation in the competition has been define in accordance with the competition regulation (Section 3.1 “Applicant may be an architect from Latvia or abroad who possesses the rights of architect practice – a certificate/licence, registered in Latvia or their country or residence in accordance with the requirements set out in the laws and regulations”).

Must the number of spectators in the amount of 30 000 – 40 000, as requested in the competition regulation, be ensured?
The territory, which in the competition task is provided for the spectators’ zone as well as the lower sloping zone and the upper sloping zone provide seating places for 22 000 spectators. Seats for spectators are situated in great inclination and therefore a gradual-type solution must be ensured. With such solution also the number of standing places does not change significantly. Respectively, in the zone provided for the amphitheatre, which has been calculated as acoustically appropriate to its physical dimensions and may not be increased (as specified by the competition regulations), it is not possible to situate 30 000 to 40 000 spectators even if we calculate the size of as single seat as 0.4 square metres per spectator.
The determinant factor is the area of the zone – number of seats was provided as approximate indicator and it will change depending on the following factors and those being under the competence of the applicants:
a) planning of the amphitheatre;
b) proposal for proportion or transformation of the seating and standing places;
c) solution of the ending part of the amphitheatre in single or double levels.
Could you please clarify what do you mean by two-level platform? In the competition documents it mentions two levels: one is gently sloping and the other a little more inclined – the rear part. The more inclined part in the rear section it is possible to foresee a roof. Does the two-level platform solution mean more gentle sloping section for spectators in the front area and more inclined section in the back part above which there is another one (2nd) platform with spectators and above which there is another roof? Question concerning the solution of the spectators amphitheatre’s rear (upper) part in one or two levels and respectively the inclination of those parts is the matter of architectural and acoustic concept and is the competency of the applicants.
A question regarding the arrangement of the area. Regulation of the competition provides for arranging of the territory. Could it be possible to receive more information what is expected from the author regarding the arranging solution? Does it involve changes in the system of walks, greenery across the whole territory or only near the new amphitheatre? Must the detailed solutions of new walks, greeneries, resting seats etc. be indicated in the new arrangement or only the principal issues? To whom the vehicle parking lots in the north section are meant for? Is it allowed to change the configuration of this parking area? The jury expects that the applicants will submit principal arrangement and functional scheme including the main flows of spectators and participants, main routes in accordance with the applicant’s idea of transformation of the particular stage. Territories of vehicle parking lots in the northern section are meant for the technical equipment for the Song Festival and the VIP guests. In the competition work you may foresee the change of this parking lot – it will be made precise in the technical design that will be prepared on the basis of the competition project.
“In the programme on the 1st level there are hall with 400 seats foreseen for concerts, conferences and movies” – is this function to be included in the existing building or in the attached building? It is planned that the mentioned functions go into the part of the stage building.
Which pictures shall be used for the montage? Pictures to be used for montage are given in the Annex 2 to the competition regulation (“Architectural-Acoustic Description of the Competition – Technical Specification” in files:
Stage_Aerial_photograph_1.tif;
Stage_Aerial_photograph_2.tif, and Stage_Aerial_photograph_3.tif.

In the website of Riga City Council (www.rdpad.lv/en/open_air_stage) and particularly the section “Questions received and answers to questions” they are available in good quality.
Files:
Stage_Aerial_photograph_1A.tif
Stage_Aerial_photograph_2A.tif
Stage_Aerial_photograph_3A.tif

0 Patīk
1624 Skatīts

Komentāri slēgti.

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.