Tiek uzsākta lokālplānojuma redakcijas  zemesgabaliem Kantora ielā 10 (Bieriņu apkaimē)  publiskā apspriešana

No 7.septembra līdz 5.oktobrim publiskai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija zemesgabaliem Rīgā, Kantora ielā 10 (Bieriņu apkaimē).

Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 25.08.2015. lēmumu Nr.2907 „Par zemesgabalu Kantora ielā 10 (kadastra Nr.0100 106 2132, Nr.0100 106 2134) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu, nodrošinot pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas dzīvojamās apbūves attīstībai. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir mainīt atļautās izmantošanas robežas starp savrupmāju apbūves teritoriju un apstādījumu un dabas teritorijām, respektējot bioloģiskās daudzveidības un ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības, nosakot dzīvojamās apbūves izmantošanas un apbūves prasības un paredzot nepieciešamās tehniskās infrastruktūras izbūvi.

Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Bieriņu parks” un SIA Eiromāja 4””, lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Damsijas”.

Ar lokālplānojumu redakcijas materiāliem līdz 05.10.2015. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā: Geolatvija.lv
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 17.09.2015. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Rakstiski priekšlikumi līdz 05.10.2015. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 05.10.2015. var izteikt arī elektroniski portālā: Geolatvija.lv.

Instrukcija iedzīvotājiem Geolatvija.lv lietošanai
0 Patīk
2590 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts