Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.10.2004. noteikumu Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu Rīgas domē 19.12.2006. pieņemts lēmums Nr.1840 „Par zemesgabala Rīgā, Varžu ielā bez numura (kadastra Nr.01000702488), un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānojumu nodaļas vadītāja Ilze Purmale.

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot apbūves ieceri un noteikt tās attīstības iespējas.

Sabiedriskās apspriešanas 1. posms ilgs četras nedēļas laika posmā no 03.12.2007. līdz 03.01.2008.

Šajā laikā ar informatīviem materiāliem var iepazīties: Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās no plkst.9.00 līdz 16.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00 un Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Rīgā, Brīvības gatvē 266.

Informācija par detālplānojuma uzsākšanu ir pieejama internetā: https://www.rdpad.lv, sadaļa Sabiedriskās un  publiskās apspriešanas.

Aptaujas anketas saņemt un aizpildītas iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā (informācija pa tālruni 67105800) un SIA „Arhitektu birojs – Krasts” Rīgā, Dzirnavu ielā 55-7 (tālrunis 29613207).

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus sūtīt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldei Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050.
Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kuri iesniegti līdz 03.01.2008.

Aptaujas lapa

Planšete

0 Patīk
1203 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts