Rīgas domē pieņemti lēmumi par divu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu

Rīgas dome, 2014.gada 26.augustā, pieņēmusi lēmumu Nr. 1458 „Par kvartāla starp Maskavas ielu, Bārddziņu ielu, Mazo Krasta ielu un Lāčplēša ielu (kadastra Nr.01000430066, Nr.01000430068 un Nr.01000430065) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

 

Lokālplānojuma izstrāde kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Lokālplānojums tiks izstrādāts paredzot degradētās apbūves un vides revitalizāciju, izvērtējot vides, kultūrvēsturiskos un ainaviskos aspektus teritorijas vizuālā tēla izveidošanai, tā radot vienotu kvartāla telpisko struktūru un telpu. Tiks precizēti lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, izvērtējot un nosakot apbūves raksturu regulējošos rādītājus – pieļaujamo apbūves intensitāti vai maksimālo apbūves blīvumu, minimālo brīvo teritoriju, maksimāli pieļaujamos apbūves augstumus u.c., lai sagatavotu programmu (noteikumus) atklātam arhitektūras konkursam. Lokālplānojuma izstrādes darba uzdevumā ir noteiktas arī prasības transporta un satiksmes plānošanai transporta infrastruktūras nodrošinājuma un risinājumu teritorijā.

 

Tāpat tika pieņemts lēmums Nr. 1457 „Par zemesgabalu Jūrmalas gatvē 113B (kadastra Nr.01000820109) un Ceriņu ielā 20 (kadastra Nr.01000820809) lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojums tiks izstrādāts kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi kontekstā ar Imantas apkaimes plānoto attīstību, atbilstoši Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiskajām interesēm, lai nodrošinātu ilglaicīgu teritorijas izmantošanu, veicinātu šobrīd degradētas teritorijas revitalizāciju, uzlabojot mājokļu pieejamību un apkaimes estētisko kvalitāti.

Izstrādes gaitā tiks veikta piegulošo teritoriju funkcionāli telpiskā izpēte un saistībā ar grozījumiem tiks sniegts priekšlikums funkcionālajam zonējumam noteiktās izpētes teritorijā.

0 Patīk
1845 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts