Ar Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6331 – Lejupielādēt ir apstiprināti un 27.06.2013. stājušies spēkā Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumi.

Publikācija oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” – Lejupielādēt

Informācija par grozījumu īstenošanas uzsākšanu

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta ceturtajā un piektajā daļā – Skatīt šeit noteikto kārtību saistošie noteikumi (šajā gadījumā – spēkā stājušies teritorijas plānojuma grozījumi) nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas visas likuma 27.pantā paredzētās teritorijas plānojuma pārsūdzēšanas darbības.
Laikā līdz šo darbību pabeigšanai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra norādītajam grozījumu īstenošanas uzsākšanas termiņam piemēro Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu – Skatīt šeit.

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumi

Paskaidrojuma raksts – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi – Lejupielādēt

RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt

Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt

RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un objekti – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Pielikumi:
Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts – Lejupielādēt

Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi vai lokālplānojumi – Lejupielādēt

Prasības detālplānojumu izstrādei – Lejupielādēt

Ielu šķērsprofili – Lejupielādēt

Krastmalu krastu stiprinājumu šķērsprofili – Lejupielādēt

Teritorijas fragmentu izvērtēšanas secība – Lejupielādēt

Ieteicamie apgriešanās laukumi strupceļiem – Lejupielādēt

Redzamības trīsstūri – Lejupielādēt

Plānojuma grozījumu priekšlikumu izvērtēšanas kritēriji – Lejupielādēt

Pagalmi – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas veidiem atbilstošie Valsts Zemes dienesta noteiktie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Lejupielādēt

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts