Ilgtspējīga mobilitāte pilsētās un ikdienas pārvietošanās Baltijas jūras reģiona pilsētās (SUMBA)

 

Projekta vispārējais mērķis

Noteikt efektīvu transporta modelēšanas sistēmu, kas uzlabotu pārvietošanos priekšpilsētu un pilsētas robežās ilgtspējīgā un multimodālā veidā, izstrādājot katrā no partnervalstu pilsētām atbilstošu transporta modelēšanas pieeju.

 

Projekta specifiskais mērķis Rīgas pilsētas pašvaldībai

Aktualizēt Rīgas pilsētas pašvaldības rīcībā esošo transporta modeli, kas pilnībā ietvertu visas līdz šim veiktās izpētes un apkopotos datus no esošajiem modeļiem, kā arī citus pieejamos datus, piemēram, ielu, ceļu infrastruktūras datus, satiksmes datus un informāciju par nekustamo īpašumu izmantošanas veidu.

 

Problēmas apraksts

Rīgas pašvaldības pienākums ir rūpēties par pilsētvides kvalitāti un līdz ar to arī par gaisa piesārņojuma samazināšanu. Šī mērķa sasniegšanai ir nepieciešami autotransporta un autonovietņu  ierobežojumi Rīgas centrā. Ierobežojumu ieviešana ir jābalsta kompensējošos pasākumos, kas ir sekojošu rīcību komplekss – stāvparku sistēmas pakāpeniska attīstība, vairāklīmeņu publiskas pieejamības stāvvietu izveide un to izbūves veicināšana kā privātu iniciatīvu, alternatīvo transportlīdzekļu – sabiedriskā transporta un velotransporta prioritātes noteikšana, sabiedriskā transporta apkalpes kvalitātes uzlabošana, publiskās ārtelpas uzlabojumi; inteliģentās transporta vadības sistēmas pilnveidošana, kas kalpotu kā kontroles mehānisms centra darbībai no mobilitātes viedokļa.

Lai kvalitatīvi un mērķtiecīgi īstenotu minētās rīcības, ir jāizstrādā būvprogramma vai komplekss darbu plāns, kurā secīgi, prioritārā kārtība būtu sagrupēti veicamie darbi, kas nodrošinātu pakāpenisku iepriekš minēto aktivitāšu ieviešanu Rīgas pilsētā, atspoguļojot nepieciešamos finanšu un laika resursus. Šāda darba veikšanai, kā arī vienlaicīgi veicamo darbu kopuma  noteikšanai ir nepieciešama transporta plūsmu modelēšana, izmantot Rīgas pašvaldības rīcībā esošo Transporta simulācijas modeli EMME .

Transporta infrastruktūras modelēšana ir nepieciešama, lai, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, varētu noteikt pilsētas aktuālākās attīstības vajadzības, kā arī secīgi radīt uz matemātiskiem aprēķiniem balstītu argumentāciju tālākiem pašvaldības lēmumiem attiecībā uz nepieciešamo transporta  infrastruktūras un attīstības projektu īstenošanas prioritāro secību. Mūsdienās bez transporta simulācijas modeļu izmantošanas nav iespējams nodrošināt pilsētas plānošanas procesus atbilstošā kvalitātē.

 

Projektā iesaistītās puses

Projekta īstenošanā ir iesaistīti divpadsmit partneri- Hamburgas pilsētas apkaimes Altonas pašvaldība (Vācija), Vācu aviācijas un kosmosa centrs (Vācija), Baltijas vides forums Igaunijā, Tallinas pilsētas pašvaldība (Igaunija), Harju apgabala pašvaldība (Igaunija), Tartu pilsētas pašvaldība (Igaunija), Rīgas pilsētas pašvaldība, Baltijas vides forums Latvijā, Vaxjo pilsētas pašvaldība (Zviedrija), Šauļu pilsētas pašvaldība (Lietuva), Olštinas pilsētas pašvaldība (Polija), NVO Zeme un cilvēki (Polija).

 

Projektā plānotas sekojošas aktivitātes

  • Sākotnējās situācijas transporta modelēšanas jomā un pārvietošanās īpatnību apzināšana un identificēšana katrā partnerpilsētā; 
  •  Mobilitātes vadlīniju izstrāde projektā iesaistītajām pilsētām;
  •  Transporta plūsmas modelēšana katrā partnerpilsētā, pamatojoties uz pieejamiem datiem vai projekta laikā iegūtiem datiem;
  •  Labās prakses piemēru apkopošana; 
  • Mobilitātes koncepcijas izstrāde, balstoties uz dažādiem scenārijiem; 
  • Informācijas un iegūto zināšanu apmaiņa iesaistīto Baltijas jūras reģiona valstu starpā; 
  • Sabiedrības informēšana un izglītošana ar mērķi veicināt izpratni par transporta modelēšanas lomu pilsētvides kvalitātes pilnveidošanā; 
  • Pieredzes apmaiņa, starptautiskie un vietējie apmācību un informatīvie semināri Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrām, Pierīgas un citu ieinteresēto pilsētu par transportu atbildīgajām iestādēm, 
  • Projekta administrēšana, publicitātes nodrošināšana, u.c. aktivitātes. 

 

Projekta ilgums ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.septembrim.

 

Projekta finansējums:

Kopējais Projekta budžets (visiem partneriem) ir EUR 3 325 000.00. Rīgas pilsētai paredzētais projekta budžets – EUR 363 462.00, no kuriem ERAF finansējums – 85% jeb EUR 308 943.00, Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa – 15% jeb EUR 54 519.00.

Kontaktinformācija

Dace Vilaua

Tālrunis: +371 67181851

E-pasts: dace.vilaua@riga.lv

Evelīna Budiloviča

Tālrunis: +371 67105520

E-pasts: evelina.budilovica@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts