Tehniskās palīdzības projekts, 2.kārta

ATBALSTS RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS INTEGRĒTO TERITORIĀLO INVESTĪCIJU PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES NODROŠINĀŠANAI

Projekta numurs   10.1.3.0/18/TP/007

Mērķis

Paaugstināt Rīgas pilsētas pašvaldības kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” administrēšanā iesaistītās institūcijas kapacitāti, lai nodrošinātu integrēto teritoriālo investīciju (ITI) projektu iesniegumu kvalitatīvu un efektīvu atlasi ES fondu 2014.-2020.gada plānošana periodā.

Projekta apraksts

Atbilstoši ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktam, 2015.gadā starp Finanšu ministriju un Rīgas pilsētas pašvaldību ir noslēgts deleģēšanas līgums par ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu (Deleģēšanas līgums), ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldība ir apņēmusies nodrošināt Deleģēšanas līgumā noteikto uzdevumu izpildi, veicot projektu iesniegumu atlasi šādos specifiskā atbalsta mērķos (SAM) un pasākumos:

  • 4.2.2.SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”;
  • 5.6.2.SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  • 5.5.1.SAM „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”;
  • 8.1.2.SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

Projekta aktivitātes

  • ES fondu ITI projektu iesniegumu atlases (t.sk. vērtēšanas) nodrošināšana:
    1.1. Atlīdzība projekta īstenošanas personālam;
    1.2. Atlīdzība projektu iesniegumu vērtēšanā pieaicinātam ekspertam.

Izpildes termiņi

2018.-2021.gads

Projekta finansējums

Kopējais Projekta budžets veido EUR 65’000, no kuriem Eiropas Sociālā fonda finansējums veido EUR 55 250,00.

Kontaktinformācija

Sintija Laugale-Volbaka
Tālrunis:+371 67181074
E-pasts: sintija.laugale-volbaka@riga.lv

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts