Platforma integrētai sadarbībai ūdens resursu pārvaldībai (BSR WATER)

 

Projekta vispārējais mērķis

Pilnveidot ūdens apsaimniekošanas praksi Baltijas jūras reģiona pilsētās, stiprinot visu iesaistīto pušu kapacitāti un nodrošinot labās prakses apmaiņu, pielietojot mūsdienu tehnoloģijas. Projekta ietvaros tiks izveidota interaktīva tiešsaistes ūdens apsaimniekošanas platforma “Baltic Smart Water Hub” (Vieda ūdens apsaimniekošana Baltijas jūras reģionā”), kurā tiks strukturēti apkopota līdzšinējo Baltijas jūras reģionā īstenoto ūdens apsaimniekošanas projektu labā prakse, visaptverošs apskats par spēkā esošo normatīvo regulējumu un plānošanas politikām ūdens apsaimniekošanas jomā, kā arī izstrādātie risinājumi ūdens aprites cikla visaptverošai pārvaldībai pilsētvidē, t.sk. lietusūdens u. c. notekūdeņu pārvaldība, bioloģisko attīrīšanas staciju dūņu pārstrāde, pilsētvides ūdens aizsardzības pasākumi, pielāgošanās klimata pārmaiņām u.tml.

Projekta mērķis Rīgas pilsētai

Izplatīt Rīgas kā vadošā partnera īstenotā iWater projekta rezultātus un secinājumus. Pārņemot pieredzi un labo praksi no Baltijas jūras reģiona valstu pilsētām, izstrādāt priekšlikumus ilgtspējīgu lietusūdens pārvaldības risinājumu integrēšanai politikas un plānošanas dokumentos. Apkopot un analizēt Baltijas jūras reģiona pilsētu labo praksi par visaptverošu pilna cikla ūdens pārvaldību pilsētvidē, pārņemt pieredzi par ilgtspējīgu ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu, sagatavot priekšlikumus šādu risinājumu ieviešanas šķēršļu mazināšanai un veikt pilsētvides ūdens aizsardzības atbalsta instrumentu apkopojumu. Attīstīt ilgtspējīgu ūdens cikla apsaimniekošanas risinājumu papildus kvalitātes, lai tie atbilstu ilgtspējīgas un kvalitatīvas pilsētvides prasībām.

Problēmas apraksts

iWater projekta īstenošanas ietvaros gūtā pieredze liecina, ka ilgtspējīgi pilsētvides ūdens pārvaldības risinājumi ir jāplāno jau agrīnās plānošanas procesa stadijās, nodrošinot to, ka risinājumos tiek integrēti gan tradicionālie (konvencionālie) ūdens novadīšanas risinājumi, kas balstīti uz cauruļvadu sistēmām, gan ilgtspējīgi risinājumi, kas tiek īstenoti ar zaļās infrastruktūras risinājumu palīdzību.
Pārvaldībā iesaistītajām institūcijām ir nepieciešams pilnveidot zināšanas par ilgtspējīgiem ūdens pārvaldības risinājumiem pilsētvidē, to plānošanas, izbūves un uzturēšanas aspektiem, kā arī par plašo pilsētvides ieguvumu spektru no šādu risinājumu īstenošanas – estētiskiem, ekoloģiskiem, mikroklimatu regulējošiem, izglītojošiem u.c. ieguvumiem.

Projekta aktualitātes

 • Priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgu lietus notekūdeņu novadīšanas sistēmu ieviešanas šķēršļu mazināšanai un atbalsta instrumentu labo prakšu apkopojums.
 • Labās prakses piemēru apkopošana un analīze ūdens pārvaldības sistēmu holistiskai izmantošanai pilsētvidē kā pilsētvides kvalitātes uzlabojošo elementu.
 • Visu iesaistīto/potenciāli iesaistāmo institūciju un ieinteresēto/ietekmēto pušu līdzdalības nodrošināšana projekta aktivitātēs un lēmumu pieņemšanā, veidojot projekta vietējo atbalsta grupu
 • Dalība starptautiskajos semināros, skaidrojot jau īstenotā iWater projekta rezultātus un secinājumus
 • Veicināt sabiedrības izpratnes līmeni par ūdens aprites cikla pilsētvidē procesiem kopumā un lietusūdens nozīmi pilsētu ekoloģiskās sistēmas kontekstā.

Projektā iesaistītās puses
Projekta īstenošanā iesaistīti seši partneri:

 • Rīgas pilsētas pašvaldība
 • Helsinku pilsētas pašvaldība (Somija)
 • Baltijas jūras vides aizsardzības komisija-Helsinku komisija “HELCOM” (Somija)
 • Berlīnes Tehniskā universitāte (Vācija)
 • Gdaņskas Tehniskā universitāte (Polija)
 • Tartu universitāte (Igaunija)

Izpildes termiņi

2018.gada 1.oktobris – 2020.gada 31.decembris

Projekta finansējums

Projekta kopējais budžets EUR 997 083,32.

Rīgas pilsētai paredzētais Projekta budžets EUR 82 436,20 apmērā, no kuriem Eiropas Savienības fonda finansējums
veido EUR 63 700,70.

Kontaktinformācija

Māra Reča
Tālrunis: 28322400
E-pasts: mara.reca@riga.lv

Laura Storķe,
Tālrunis 67037920
E-pasts: laura.storke@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts