Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Juglas ielā 11

2019.gada 27.martā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.2124 “Par zemesgabala Juglas ielā 11 lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 27.03.2019. saistošie noteikumi Nr.72 “Zemesgabala Juglas ielā 11 izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājaslapā www.rdpad.lv un interneta portālā www.geolatvija.lv.

Lokālplānojuma īstenošana būs iespējama pēc Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteikto darbību pabeigšanas.

Lēmums Nr.2124

Saistošie noteikumi Nr.72

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Zemes ierīcības priekšlikums 1.variants

Zemes ierīcības priekšlikums 2.variants

Zemes ierīcības priekšlikums 3.variants

Apbūves zonas

Ūdensapgāde un kanalizācija

Elektroapgāde

Siltums un gāze

Juglas ielas šķērsprofils

Umurgas ielas profils

Plānotais transporta un inženierkomunikāciju koridora profils

Apbūves kārtas

Atzinumu un priekšlikumu tabula

Paskaidrojuma raksts

Pielikumi

0 Patīk
855 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts