Līdz š. g. 30. decembrim turpinās priekšlikumu iesniegšana jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas izstrādei un sagatavotajiem 11 tematisko plānojumu projektiem. Priekšlikumi tematiskajiem plānojumiem tiks apkopoti un izvērtēti, lai pilnveidotu tematisko plānojumu redakcijas. Pēc tematisko plānojumu apstiprināšanas, turpināsies darbs pie jaunā Rīgas teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes, kuru paredzēts apstiprināt 2018. gadā. Priekšlikumi jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam, […]

Lasīt vairāk

Paredzētās darbības nosaukums: Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide un dzelzceļa attīstība. Paredzētās darbības vieta: Rīga, Flotes iela 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas brīvostas teritorija. Ierosinātājs: SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867. Lēmums par procedūras piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.marta Lēmums Nr.65 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma […]

Lasīt vairāk

2016.gada 29.novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.4558 “Par zemesgabalu Trijādības ielā 1 (kadastra apzīmējums 01000490007) un Trijādības ielā 3 (kadastra apzīmējums 01000490009) lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Klīversalas daļas perspektīvās telpiskās attīstības iespējas un […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 29.11.2016. lēmumu Nr.4561 „Par zemesgabala Mūkusalas ielā 100 (kadastra Nr.01000520235) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojums tiek izstrādāts, lai grozītu Rīgas teritorijas plānojumu, mainot atļauto izmantošanu no Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju (J) teritorijas uz tādu apbūves teritoriju, kurā varētu realizēt […]

Lasīt vairāk

2016.gada 29.novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4560 „Par zemesgabalu Roberta Feldmaņa ielā 6 un Roberta Feldmaņa ielā 9 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, mainot plānoto (atļauto) izmantošanu no „Publiskās apbūves teritorija” (P), “Jauktas apbūves teritorija ar apstādījumiem” (Aj) un “Jauktas apbūves teritorija ar […]

Lasīt vairāk

2016. gada 29. novembrī Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 4559 “Par grozījumiem Rīgas domes 04.11.2014. lēmumā Nr. 1735 “Par zemesgabala Krēgermuižas ielā 2 lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu””. Ar šo lēmumu tiek grozīts Rīgas domes lēmums Nr. 1735, paplašinot lokālplānojuma izstrādes teritoriju, pievienojot vēl vienu zemes vienību. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RDPAD) sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC) un Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrību BT1 aicina no 1. līdz 3. decembrim Ķīpsalā apmeklēt Rīgas pilsētas stendu starptautiskā mašīnbūves, metālapstrādes, automatizācijas, elektronikas, elektrotehnikas, instrumentu un jauno tehnoloģiju izstāde „Tech Industry 2016”, kas ir lielākā nozares izstāde Baltijas reģionā. „Tech Industry 2016” piedalīsies vairāk […]

Lasīt vairāk

Noslēdzot pasākumu ciklu par Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk- RVC) publiskās ārtelpas kvalitāti un tās attīstības perspektīvām,  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (turpmāk- Departaments) aicina RVC iedzīvotājus un citus publiskās ārtelpas lietotājus uz trešo, noslēdzošo diskusiju par RVC publiskās ārtelpas attīstību. Šoreiz, pievērsīsimies publiskās ārtelpas aktualitātēm Skolas, Baznīcas un Tērbatas ielās, kā arī ūdensmalu potenciāla izvērtēšanai ‘tuvajā […]

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Merks” (SIA „Krasta SPV” pilnvarotais uzņēmums) ierosinātajai darbībai – biroja ēku kompleksa būvniecībai Rīgā, Krasta iela 99a (kad.Nr.0100 072 2017).

Lasīt vairāk

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātā, ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „PORT MILGRAVIS” ierosinātajai darbībai – Rīgas brīvostas piestātnes VM–3 pārbūvei Rīgā, Rīgas brīvostas teritorijā, nekustamajos īpašumos ar kadastra numuriem 0100 111 0194 un 0100 068 2028.

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts