Bolderājas pretplūdu pasākumi

Mērķis

Projekta mērķis ir pielāgojoties klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku Bolderājas apkaimē un
nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, kā arī saimnieciskās darbības konkurētspēju un turpmāku
attīstību.
Mērķa sasniegšanai projekta gaitā tiks veikta jaunas inženiertehniskās būves plūdu risku novēršanai izbūve
Bolderājā gar Lielo ielu posmā no Grants ielas līdz Kapteiņu ielai, kas samazinās augstu plūdu risku
Bolderājas apkaimē, Rīgā, pasargājot Bolderājas apkaimi no stipra ZR vēja radīto vējuzplūdu radītā ūdens
līmeņa paaugstināšanās Buļļupē.

Problēmas apraksts

2010.-2012.g. RD PAD īstenoja LIFE+ projektu „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”, veicot hidroloģisko procesu un to ietekmes uz Rīgas teritoriju izpēti un prognozēšanu saistībā ar klimata pārmaiņām, un Plūdu riska pārvaldības plāna (PRPP) izstrādi. PRPP ietver detalizētu esošās situācijas analīzi, nākotnes plūdu draudu prognozes pie dažādiem klimata pārmaiņu scenārijiem, kā arī noteiktus pasākumus plūdu draudu novēršanai vai mazināšanai nākotnē. Projekta galvenais secinājums: tuvāko 100 gadu laikā, ņemot vērā klimata izmaiņu prognozes, Rīgai nedraud ilglaicīgi un stihiski plūdi ar iedzīvotāju upuriem. Tomēr nākotnē, saskaņā ar klimata pārmaiņu prognozēm, pieaugs applūšanas biežums un apjoms, tādējādi var ievērojami palielināties ekonomiskie zaudējumi. PRPP Rīgai noteikts, ka arī teritorija ap Buļļupi, Bolderājā, kas ir projekta teritorija, ir plūdu riska teritorija, kuras aizsardzībai ir nepieciešamas pretplūdu aizsargbūves.

Projekta aktivitātes

  • Tehniskās dokumentācijas sagatavošana (inženierģeoloģiskā izpēte un IVN ziņojuma izstrāde);
  • Bolderājas pretplūdu pasākumu būvprojekta izstrāde;
  • Bolderājas pretplūdu aizsargbūvju būvniecība, autoruzraudzība un būvuzraudzība.
  • Projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana

Izpildes termiņi

2018.-2022.gads

Finansējums

Projekta kopējais budžets: EUR 4 524 705,88 , t.sk. ERAF finansējums – EUR 3 846 000
Būvprojekta izstrāde: EUR 214 170 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansējums)

Kontaktinformācija

Laura Storķe
Tālrunis: +371 67 037 920
E-pasts: laura.storke@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts