Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 14.10.2008. lēmumu Nr.4282 (prot.Nr.112, 14.§) „Par zemesgabala Vecāķu prospekts detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar adresi Rīga, Vecāķu prospekts, kadastra Nr.0100 120 1317. Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gada noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs SIA „Ligija Teks”, SIA „Metrum”, Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 14.10.2008. Nr.4281 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai apspriešanai   DP sabiedriskās apspriešanas termiņš […]

Lasīt vairāk

    Ierosinātājs, izstrādātājs SIA „RP Krasta iela”, SIA „Arhitekta K.Rukuta birojs”, Sagatavots Lēmuma projekts X Iesniegums X Lēmums par dp uzsākšanu, robežas, un darba uzdevuma apstiprināšanu .doc 30.09.2008. Nr.4223 Darba uzdevums .doc   DP robeža .jpg   Noslēgts līgums       Priekslikumu iesniegšanas termiņš 21.10.2008. – 04.11.2008. RD lēmums par dp nodošanu sabiedriskai […]

Lasīt vairāk

Š.g. 23. oktobrī, tika veikta Dienvidu tilta pār Daugavu pārbaude ar statisku un dinamisku slodzi. Tilta slogošana pirms nodošanas ekspluatācijā ir nepieciešama, lai pārbaudītu tilta izturību un drošumu satiksmes kustībai. Tilta pārbaudē iegūtie provizoriskie rezultāti rāda, ka tiltu drīkst ekspluatēt ar ikdienas satiksmes slodzēm, kas noteiktas „Ceļu satiksmes noteikumos” un Eirokodeksa LVS EN 1991-2 „Satiksmes […]

Lasīt vairāk

2008. gada 22. oktobrī Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja vienu no trim piedāvātajiem skiču projekta variantiem Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1. posmam – Brīvības ielas dublierim. Paredzēts, ka gala lēmumu tuvākajā laikā pieņems Rīgas dome. Lēmums par ģenerālvariantu Brīvības ielas dublierim nepieciešams, lai turpinātu skiču projekta izstrādi. Vides pārraudzības valsts birojs veica ietekmes uz […]

Lasīt vairāk

Saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 30.septembra lēmumu Nr.4223, (prot. Nr.109, 23.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Rēznas ielā bez numura (kadastra Nr.01000482035) un tam pieguļošajai teritorijai, kā arī detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu” tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Rīgā, Rēznas ielā b/n ar kadastra Nr.01000482035. Detalplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas […]

Lasīt vairāk

No šī gada 6. līdz 8. oktobrim Rīgas pilsēta piedalījās ikgadējā nekustamo īpašumu izstādē „Expo Real 2008” Vācijas pilsētā Minhenē, prezentējot Latvijas galvaspilsētu kā pievilcīgu investīciju galamērķi, aktuālos pilsētas attīstības projektus, privāto partneru projektus, kā arī sniedza vispārēju informāciju par Rīgas pilsētu. Šogad „Expo Real” piedalījās vairāk nekā 1856 dalībnieku no 45 valstīm un izstādi […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 01.04.2008. lēmumu Nr.2-DA-08-2454-nd un Rīgas pilsētas būvvaldes 22.09.2008 vēstuli Nr.2-DA-08-7359-nd, Igaunijas Republikas Vēstniecība Latvijā, Reģ. Nr.90000480117, Skolas iela 13, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67812020 nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Igaunijas Republikas vēstniecības ēkas jaunbūve (6 stāvi), Rīgā, Vidus ielā 2, kadastra Nr.0100 011 0018”. Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „ÖÖ-ÖÖ Arhitektid OÜ”, […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas būvvaldes 16.04.2008. lēmumu Nr.2-DA-08-2980-nd SIA „Maskavas NIP”, reģ.Nr.40003698645, Rīgā, Maskavas ielā 257, tālrunis 67860425, nodod publiskajai apspriešanai būvniecības ieceri „Daudzfunkcionāla centra Akropole jaunbūve Rīgā, Maskavas ielā 257, zemes gabala kadastra Nr. 0100 072 0070 un Nr. 0100 072 2198. Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „NAMS”, reģ.Nr. 40103036167, Rīgā, Palasta ielā 7, tālrunis […]

Lasīt vairāk

Š.g. 8.oktobrī norisinājās diskusija par Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu un detālplānojumu sabiedriskās apspriešanas un būvniecības ieceru publiskās apspriešanas procesa uzlabošanas un pilnveidošanas iespējām. Diskusijā piedalījās pārstāvji no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes, Sabiedrisko apspriešanu vadības nodaļas, Būvvaldes, Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, Latvijas pašvaldību savienības un Sabiedrības par […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts