Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta

Projekta mērķis:

Skanstes degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot videi draudzīgu un ilgtspējīgu teritorijas ekonomiska potenciāla izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.
Projekta specifiskais mērķis ir jaunu ielu būvniecība ar inženiertehniskajām komunikācijām zem tām, izveidojot ar citam pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču, un kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta darījumu apbūve ar augstas klases birojiem un darbavietām kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē. Tā kā rekonstruējamie un izbūvējamie (jaunie) ielu posmi atrodas degradētajā teritorijā, ielu izbūves darbi ir priekšnoteikums, lai integrētu apkaimi kopējā pilsētas satiksmes struktūrā, radot impulsu pilsētas kopējās satiksmes infrastruktūras attīstībai.

Problēmas apraksts:

Skanste aizņem vislielāko, šobrīd mazattīstītu teritoriju vēsturiskā centra tuvumā – kādreizējās palieņu pļavas ap Sarkandaugavas attekām. Par spīti izdevīgajam novietojumam, agrākās pilsētas ganības palikušas tukšas augsto gruntsūdeņu, applūšanas un ērtai būvniecībai nepiemērotās grunts pamatnes dēļ,  tā kā vēsturiski nozīmīgākā ūdenstece – Sarkandaugava – ir aizbērta. Apkaimes īpatnība ir lielais neapbūvēto un degradētu teritoriju īpatsvars, kas veido nozīmīgu publiskās ārtelpas rezervi. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam, teritorijas lielākajā daļā ir jāveic inženiertehniskā sagatavošana. Vairāk nekā puse apkaimes ir atzīmēta kā nosusināma teritorija. Skanstes teritorijā ir vājas gruntis, tā ir būvniecībai nelabvēlīga teritorija, kur ēkas lielākoties būvējamas uz dziļiem pāļu pamatiem. Zemā, līdzenā reljefa un apgrūtinātās lietusūdeņu noteces dēļ, savukārt, ir nepieciešams veikt grunts uzbēršanu un kompleksus meliorācijas pasākumus.

Projekta aktivitātes:

1) Teritorijas ielu izbūves darbi (Lapeņu iela, Jāņa Dikmaņa iela, Jāņa Krūmiņa iela, Jāņa Daliņa iela);
2) Inženierkomunikāciju izbūves darbi (ūdensvads, sadzīves kanalizācija, lietusūdens kanalizācija, ielu apgaismojums);
3) Ielu lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmas (kanāla un rezervuāra) izbūve;
4) Teritorijas labiekārtošana;
5) Autoruzraudzība;
6) Būvuzraudzība;
7) Publicitātes pasākumi.

Izpildes termiņi:

2015.gada oktobris līdz 2022.gada decembris.

Projekta finansējums:

Projekta kopējais budžets ir EUR 19 930 606, no kuriem Rīgas pilsētas līdzfinansējums – EUR 10 842 546, ERAF finansējums – EUR  7 932 727,  Valsts budžeta dotācija – EUR 1 155 334.

Skanste parks

 

 

Skanstes publiskās ārtelpas konceptuālais pamatojums

Ilgtspējīgie lietusūdens apsaimniekošanas risinājumi Latvijā un Skanstē

Prezentācija par projektu “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”

 

Skanstes parka vīzija

 

video Skanste

Kontaktinformācija:

Dace Vilaua, projekta „ Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” vadītāja
tālrunis: 67181851
e-pasts: dace.vilaua@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts