108385l.jpg

 11 TEMATISKO PLĀNOJUMU PROJEKTI

SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANA

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros

IEPAZĪSTIES, UZZINI, PIEDALIES  Lasīt vairāk

 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Funkcionālo zonu, kurās ir atļauta dzīvojamā apbūve, analīze –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Dzīvojamās apbūves maksimālā kapacitāte funkcionālajās zonās Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums RTP2006-2018 noteikto apbūves teritoriju kapacitāte, kur attīstība līdz šim nav uzsākta –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Apkaimju raksturojums pēc mazo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Apkaimju raksturojums pēc lielo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Apkaimju raksturojums pēc tukšo mājokļu īpatsvara –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Savrupmāju attīstības iespējas jaunajās apbūves teritorijās līdz 2030 –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Mājokļa standarts –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju pamatdati –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Dzīvojamās vides kvalitātes vērtības –  Lejupielādēt
  • 11. pielikums Ekspertu vērtējuma skaidrojums –  Lejupielādēt
  • 12. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju novērtējums –  Lejupielādēt
  • 13. pielikums Jauno dzīvojamās apbūves teritoriju vērtējums –  Lejupielādēt
  • 14. pielikums Dzīvojamās vides standarts –  Lejupielādēt
 • Kartoshēmas:
  • 1. kartoshēma Esošās dzīvojamās apbūves teritorijas –  Lejupielādēt
  • 2. kartoshēma Plānotās apbūves teritorijas, kur iespējama dzīvojamās apbūves attīstība –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Piesārņojošo darbību (iekārtu), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja, iedalījums pēc atbilstības vieglajai vai smagajai un pirmapstrādes rūpniecībai –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Piesārņojošo darbību (iekārtu), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja vai C kategorijas apliecinājums, iedalījums I un II kategorijā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Piesārņojošo darbību (iekārtu), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja, iedalījums pēc atbilstības III kategorijai jeb smagajai un pirmapstrādes rūpniecībai –  Lejupielādēt
 • Kartoshēmas:
  • 1. kartoshēma Apstrādes rūpniecības nozaru uzņēmumu attīstībai nozīmīgas teritorijas. M 1:60 000 –  Lejupielādēt
  • 2. kartoshēma Pakalpojumu centri. M 1:60 000 –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Nacionālo interešu un nacionālas nozīmes objekti –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Teritorijas, kas iekļautas ar Rīgas domes lēmumiem apstiprinātajos valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju Rīgas pilsētā sarakstos –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Teritorijas, kas nepieciešamas valsts un pašvaldības funkcijām papildus ar Rīgas domes lēmumiem apstiprinātajos valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju Rīgas pilsētā sarakstos iekļautajām teritorijām –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Teritoriju pirmsskolām pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Teritoriju vispārējās izglītības iestādēm pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Teritoriju kultūras objektiem pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Pašvaldības bērnu rotaļu laukumu pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Teritoriju sporta objektiem pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Teritoriju veselības aprūpes iestādēm pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Teritoriju sociālās palīdzības objektiem pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 11. pielikums Apkaimju centri –  Lejupielādēt
  • 12. pielikums Pētījuma „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas apkaimēs” vērtējums par valsts un pašvaldības funkciju nodrošinājuma kvalitāti Rīgas apkaimēs –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1.1. pielikums Centralizētās kanalizācijas aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 1.2. pielikums Centralizētās ūdensapgādes aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Ūdensobjektu ekoloģisko situāciju ietekmējošie faktori. Esošā situācija –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Labiekārtotu krastmalu pieejamība Rīgas apkaimēs –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Kuģošanas infrastruktūra. Esošā situācija –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Virszemes ūdensobjektu klasifikācija –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Atjaunojamie ūdensobjekti –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Publiski pieejamās ūdensmalas, labiekārtots krastmalas un peldvietas –  Lejupielādēt
   • 7.1. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Vecāķos –  Lejupielādēt
   • 7.2. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Buļļos –  Lejupielādēt
   • 7.3. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Bolderājā –  Lejupielādēt
   • 7.4. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Juglā –  Lejupielādēt
   • 7.5. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmiem Lucavsalā, Zaķusalā, un piegulošajās teritorijās –  Lejupielādēt
   • 7.6. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Ķengaragā –  Lejupielādēt
   • 7.7. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Dārziņos –  Lejupielādēt
   • 7.8. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Berģos –  Lejupielādēt
   • 7.9. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam ap Bābelītes ezeru –  Lejupielādēt
   • 7.10. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam ap Bolderājas ūdenskrātuvi –  Lejupielādēt
   • 7.11. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Mežaparkā –  Lejupielādēt
   • 7.12. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam gar Hapaka grāvi –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanas sasaiste –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Labiekārtojamo krastmalu detalizēti apraksti un labiekārtojuma līmeņi –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Krastmalu šķērsprofili –  Lejupielādēt
  • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Apstādījumu un publiskās ārtelpas pamatstruktūra –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts  Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Rīgas brīvostā esošo uzņēmumu izvietojums (2015.g.) –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Perspektīvā teritorijas izmantošana Rīgas brīvostas teritorijā –  Lejupielādēt:
   • 2.1. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Mangaļsalā –  Lejupielādēt
   • 2.2. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Daugavgrīvā un Bolderājā –  Lejupielādēt
   • 2.3. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Voleros un Krēmeros –  Lejupielādēt
   • 2.4. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Vecmīlgrāvī –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Transporta savienojumi un plānotie risinājumi Rīgas brīvostas teritorijā –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Informācija par uzņēmumiem Rīgas brīvostas teritorijā (2015.g.) –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Vēsturiskais grunts un pazemes ūdeņu piesārņojums Rīgas brīvostas teritorijā –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kultūrvēsturisko teritoriju shēma M 1:60 000 –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Pašvaldībai nozīmīgo kultūrvēsturiski vērtīgo objektu saraksts un kartoshēmas:
   • 2.1. pielikums Sākotnēji novērtēto ēku saraksts –  Lejupielādēt
   • 2.2. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns” –  Lejupielādēt
   • 2.3. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Bolderāja” –  Lejupielādēt
   • 2.4. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Čiekurkalns” –  Lejupielādēt
   • 2.5. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Dzegužkalns – Nordeķi” –  Lejupielādēt
   • 2.6. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Jaunmīlgrāvis (Ezera iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.7. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Maskavas priekšpilsēta” –  Lejupielādēt
   • 2.8. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Pleskodāle” –  Lejupielādēt
   • 2.9. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Sarkandaugava” –  Lejupielādēt
   • 2.10. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Teika” un “VEF rūpnieciskā apbūve” –  Lejupielādēt
   • 2.11. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Torņakalns” –  Lejupielādēt
   • 2.12. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecāķi” –  Lejupielādēt
   • 2.13. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecdaugava (Airu iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.14. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā  “Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskā kompleksa teritorijā” un “Vecmīlgrāvis (Emmas iela)” –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums  Applūstošās teritorijas Rīgas pilsētā –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Lietus ūdens novadīšanas infrastruktūra Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Teritorijas ar augstu gruntsudens limeni –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas pretplūdu aizsargbūves tuvās nākotnes scenārijam 1.un 2. variants –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kapsētas Rīgas pilsētā – Lejupielādēt
  • 2. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 3. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās kanalizācijas tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas gāzes apgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 5. pielikums Rīgas pilsētas 330kV un 110kV elektroapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 6. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 7. pielikums Galvenās aizsargjoslas un ierobežojumi – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt

 

Rīgas domes lēmumi – Šeit

Teritorijas plānojuma izstrāde un sabiedrības līdzdalība  Lejupielādēt

Iedzīvotāju priekšlikumi –  Lejupielādēt

Grafiskās daļas darba varianta kartes ar attēlotiem attīstības priekšlikumiem*:

 • funkcionālais zonējums –  Lejupielādēt
 • pieļaujamais apbūves augstums –  Lejupielādēt
 • aizsargjoslas un citi ierobežojumi –  Lejupielādēt
 • Vispārējā funkcionālā zonējuma darba variantā noteikto funkcionālo zonu apraksts un lokālplānojumu un detālplānojumu Rīgas administratīvajā teritorijā saraksts –  Lejupielādēt

_________________________

*Attīstības priekšlikumi – zemes gabali, par kuriem saņemti priekšlikumi kartēs attēloti kā balti laukumi, kuros funkcionālais zonējums un apbūves augstums nosakāms turpmākajā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā

Rīgas teritorijas plānojums 2006. -2018. gadam – Šeit

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums – Šeit

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – Šeit

Rīgas attīstības programma 2014. – 2020. gadam – Šeit

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts