108385l.jpg

 11 TEMATISKO PLĀNOJUMU PROJEKTI

SABIEDRĪBAS IEPAZĪSTINĀŠANA

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes ietvaros

IEPAZĪSTIES, UZZINI, PIEDALIES  Lasīt vairāk

 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Funkcionālo zonu, kurās ir atļauta dzīvojamā apbūve, analīze –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Dzīvojamās apbūves maksimālā kapacitāte funkcionālajās zonās Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums RTP2006-2018 noteikto apbūves teritoriju kapacitāte, kur attīstība līdz šim nav uzsākta –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Apkaimju raksturojums pēc mazo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Apkaimju raksturojums pēc lielo mājokļu īpatsvara (%, absolūti skaitļi) –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Apkaimju raksturojums pēc tukšo mājokļu īpatsvara –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Savrupmāju attīstības iespējas jaunajās apbūves teritorijās līdz 2030 –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Mājokļa standarts –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju pamatdati –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Dzīvojamās vides kvalitātes vērtības –  Lejupielādēt
  • 11. pielikums Ekspertu vērtējuma skaidrojums –  Lejupielādēt
  • 12. pielikums Esošo dzīvojamās apbūves teritoriju novērtējums –  Lejupielādēt
  • 13. pielikums Jauno dzīvojamās apbūves teritoriju vērtējums –  Lejupielādēt
  • 14. pielikums Dzīvojamās vides standarts –  Lejupielādēt
 • Kartoshēmas:
  • 1. kartoshēma Esošās dzīvojamās apbūves teritorijas –  Lejupielādēt
  • 2. kartoshēma Plānotās apbūves teritorijas, kur iespējama dzīvojamās apbūves attīstība –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Piesārņojošo darbību (iekārtu), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja, iedalījums pēc atbilstības vieglajai vai smagajai un pirmapstrādes rūpniecībai –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Piesārņojošo darbību (iekārtu), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja vai C kategorijas apliecinājums, iedalījums I un II kategorijā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Piesārņojošo darbību (iekārtu), kurām nepieciešama B kategorijas atļauja, iedalījums pēc atbilstības III kategorijai jeb smagajai un pirmapstrādes rūpniecībai –  Lejupielādēt
 • Kartoshēmas:
  • 1. kartoshēma Apstrādes rūpniecības nozaru uzņēmumu attīstībai nozīmīgas teritorijas. M 1:60 000 –  Lejupielādēt
  • 2. kartoshēma Pakalpojumu centri. M 1:60 000 –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Nacionālo interešu un nacionālas nozīmes objekti –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Teritorijas, kas iekļautas ar Rīgas domes lēmumiem apstiprinātajos valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju Rīgas pilsētā sarakstos –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Teritorijas, kas nepieciešamas valsts un pašvaldības funkcijām papildus ar Rīgas domes lēmumiem apstiprinātajos valsts un pašvaldības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju Rīgas pilsētā sarakstos iekļautajām teritorijām –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Teritoriju pirmsskolām pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Teritoriju vispārējās izglītības iestādēm pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Teritoriju kultūras objektiem pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Pašvaldības bērnu rotaļu laukumu pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Teritoriju sporta objektiem pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Teritoriju veselības aprūpes iestādēm pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Teritoriju sociālās palīdzības objektiem pieejamība atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem –  Lejupielādēt
  • 11. pielikums Apkaimju centri –  Lejupielādēt
  • 12. pielikums Pētījuma „Pilsētvides attīstību raksturojošo pakalpojumu kvalitāte un pieejamība Rīgas apkaimēs” vērtējums par valsts un pašvaldības funkciju nodrošinājuma kvalitāti Rīgas apkaimēs –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1.1. pielikums Centralizētās kanalizācijas aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 1.2. pielikums Centralizētās ūdensapgādes aglomerācija –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Ūdensobjektu ekoloģisko situāciju ietekmējošie faktori. Esošā situācija –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Labiekārtotu krastmalu pieejamība Rīgas apkaimēs –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Kuģošanas infrastruktūra. Esošā situācija –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Virszemes ūdensobjektu klasifikācija –  Lejupielādēt
  • 6. pielikums Atjaunojamie ūdensobjekti –  Lejupielādēt
  • 7. pielikums Publiski pieejamās ūdensmalas, labiekārtots krastmalas un peldvietas –  Lejupielādēt
   • 7.1. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Vecāķos –  Lejupielādēt
   • 7.2. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Buļļos –  Lejupielādēt
   • 7.3. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Bolderājā –  Lejupielādēt
   • 7.4. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Juglā –  Lejupielādēt
   • 7.5. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmiem Lucavsalā, Zaķusalā, un piegulošajās teritorijās –  Lejupielādēt
   • 7.6. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Ķengaragā –  Lejupielādēt
   • 7.7. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Dārziņos –  Lejupielādēt
   • 7.8. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Berģos –  Lejupielādēt
   • 7.9. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam ap Bābelītes ezeru –  Lejupielādēt
   • 7.10. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam ap Bolderājas ūdenskrātuvi –  Lejupielādēt
   • 7.11. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam Mežaparkā –  Lejupielādēt
   • 7.12. pielikums Detalizēta piekļuves karte krastmalas posmam gar Hapaka grāvi –  Lejupielādēt
  • 8. pielikums Ūdens teritoriju un krastmalu izmantošanas sasaiste –  Lejupielādēt
  • 9. pielikums Labiekārtojamo krastmalu detalizēti apraksti un labiekārtojuma līmeņi –  Lejupielādēt
  • 10. pielikums Krastmalu šķērsprofili –  Lejupielādēt
  • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Apstādījumu un publiskās ārtelpas pamatstruktūra –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts  Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Rīgas brīvostā esošo uzņēmumu izvietojums (2015.g.) –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Perspektīvā teritorijas izmantošana Rīgas brīvostas teritorijā –  Lejupielādēt:
   • 2.1. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Mangaļsalā –  Lejupielādēt
   • 2.2. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Daugavgrīvā un Bolderājā –  Lejupielādēt
   • 2.3. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Voleros un Krēmeros –  Lejupielādēt
   • 2.4. pielikums ūdensmalu pieejas virzieni Vecmīlgrāvī –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Transporta savienojumi un plānotie risinājumi Rīgas brīvostas teritorijā –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Informācija par uzņēmumiem Rīgas brīvostas teritorijā (2015.g.) –  Lejupielādēt
  • 5. pielikums Vēsturiskais grunts un pazemes ūdeņu piesārņojums Rīgas brīvostas teritorijā –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kultūrvēsturisko teritoriju shēma M 1:60 000 –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Pašvaldībai nozīmīgo kultūrvēsturiski vērtīgo objektu saraksts un kartoshēmas:
   • 2.1. pielikums Sākotnēji novērtēto ēku saraksts –  Lejupielādēt
   • 2.2. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Āgenskalns” –  Lejupielādēt
   • 2.3. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Bolderāja” –  Lejupielādēt
   • 2.4. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Čiekurkalns” –  Lejupielādēt
   • 2.5. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Dzegužkalns – Nordeķi” –  Lejupielādēt
   • 2.6. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Jaunmīlgrāvis (Ezera iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.7. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Maskavas priekšpilsēta” –  Lejupielādēt
   • 2.8. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Pleskodāle” –  Lejupielādēt
   • 2.9. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Sarkandaugava” –  Lejupielādēt
   • 2.10. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Teika” un “VEF rūpnieciskā apbūve” –  Lejupielādēt
   • 2.11. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Torņakalns” –  Lejupielādēt
   • 2.12. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecāķi” –  Lejupielādēt
   • 2.13. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā “Vecdaugava (Airu iela)” –  Lejupielādēt
   • 2.14. pielikums Sākotnēji novērtētās koka un mūra ēkas apbūves aizsardzības teritorijā  “Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskā kompleksa teritorijā” un “Vecmīlgrāvis (Emmas iela)” –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums  Applūstošās teritorijas Rīgas pilsētā –  Lejupielādēt
  • 2. pielikums Lietus ūdens novadīšanas infrastruktūra Rīgā –  Lejupielādēt
  • 3. pielikums Teritorijas ar augstu gruntsudens limeni –  Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas pretplūdu aizsargbūves tuvās nākotnes scenārijam 1.un 2. variants –  Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt
 • Vizuāli informatīvs kopsavilkums par tematiskajā plānojumā ietvertajiem risinājumiem –  Lejupielādēt
 • Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt
 • Pielikumi:
  • 1. pielikums Kapsētas Rīgas pilsētā – Lejupielādēt
  • 2. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 3. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās kanalizācijas tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 4. pielikums Rīgas pilsētas gāzes apgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 5. pielikums Rīgas pilsētas 330kV un 110kV elektroapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 6. pielikums Rīgas pilsētas centralizētās siltumapgādes tīklu shēma – Lejupielādēt
  • 7. pielikums Galvenās aizsargjoslas un ierobežojumi – Lejupielādēt
 • Darba uzdevums –  Lejupielādēt

 

Rīgas domes lēmumi – Šeit

Teritorijas plānojuma izstrāde un sabiedrības līdzdalība  Lejupielādēt

Iedzīvotāju priekšlikumi –  Lejupielādēt

Grafiskās daļas darba varianta kartes ar attēlotiem attīstības priekšlikumiem*:

 • funkcionālais zonējums –  Lejupielādēt
 • pieļaujamais apbūves augstums –  Lejupielādēt
 • aizsargjoslas un citi ierobežojumi –  Lejupielādēt
 • Vispārējā funkcionālā zonējuma darba variantā noteikto funkcionālo zonu apraksts un lokālplānojumu un detālplānojumu Rīgas administratīvajā teritorijā saraksts –  Lejupielādēt

_________________________

*Attīstības priekšlikumi – zemes gabali, par kuriem saņemti priekšlikumi kartēs attēloti kā balti laukumi, kuros funkcionālais zonējums un apbūves augstums nosakāms turpmākajā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā

Rīgas teritorijas plānojums 2006. -2018. gadam – Šeit

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums – Šeit

Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam – Šeit

Rīgas attīstības programma 2014. – 2020. gadam – Šeit

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.