Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta)

Mērķis

Izbūvēt un atjaunot antropogēno slodzi mazinošu infrastruktūru dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā antropogēnās slodzes uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem mazināšanai.

Problēmas apraksts

Dabas parks “Piejūra” ir Natura 2000 teritorija (Kods: LV0301700), kas atrodas Rīgas pilsētā, Carnikavas
un Saulkrastu novados. Dabas parka teritorija veidota daudzu retu piejūras biotopu aizsardzībai, mezotrofu
ezeru ar oligotrofu līdz mezotrofu augu sabiedrībām minerālvielām nabadzīgās ūdenstilpēs un to
krastmalās. Īpaši nozīmīgi ir tādi biotopi kā embrionālās kāpas, priekškāpas, mežainas jūrmalas kāpas un
veci boreālie meži. Viens no nozīmīgākajiem dabiskos biotopus apdraudošiem faktoriem dabas parkā ir
intensīvā atpūtnieku plūsma, kura, ja tā netiek nodrošināta ar atbilstošu infrastruktūru, rada draudus videi.
Atbilstoši pētījumam “Valsts ilgtermiņa tematiskā plānojuma Baltijas jūras piekrastei projekta izstrāde un
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana” (autors – SIA “Grupa 93”) projekta teritorija ir vidēji
(300–1000 apmeklētāji dienā) vai pat ļoti apmeklēta (1000-5000 apmeklētāji dienā). Apmeklētāju radītās
antropogēnās slodzes mazināšanai uz Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem ir nepieciešams veikt
dabas aizsardzības plānā noteiktos teritorijas labiekārtošanas pasākumus, lai saglabātu un atjaunotu
bioloģisko daudzveidību un aizsargātu ekosistēmas.
Aktuālā identificētā problēma ir līdz šim pilnā apmērā neīstenotie dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības
plāna īstermiņa mērķa “Nr.3.2.3. Labiekārtot teritoriju” sasniegšanai veicamie teritorijas labiekārtošanas
pasākumi, kas pašreizējā situācijā, pastāvot augstai, apmeklētāju plūsmai, īpaši tūrisma sezonā, rada
ievērojamu antropogēno slodzi uz Eiropas nozīmes aizsargājamiem biotopiem, kā arī dabas parka teritorijas
piesārņošanu ar atkritumiem, kas izsauc eitrofikāciju un ūdens objektu aizaugšanu.

Projekta aktivitātes

  • būvprojekta izstrāde infrastruktūras izbūvei un atjaunošanai;
  • antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras (labiekārtots automašīnu stāvlaukums, takas ar aktīvās atpūtas zonu un ārā trenažieriem, robežzīmes, ceļazīmes, barjeras, soliņi, atkritumu urnas, tualetes, apmeklētāju skaitītāji, velosipēdu novietnes) izbūve un atjaunošana Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos.
  • projekta publicitātes pasākumu nodrošināšana

Izpildes termiņi

2017.-2018.gads

Projekta kopējais budžets

EUR 588 235, t.sk. ERAF finansējums – EUR 499 999,75
Būvprojekta izstrāde: EUR 37 812,50 (Rīgas pilsētas infrastruktūras fonda finansējums)

Kontaktinformācija

Gaidis Balodis
Tālrunis: +371 67 037 341
E-pasts: gaidis.balodis@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts