gailis1Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums (ar grozījumiem, kas īstenojami no 23.09.2013.)

Ar Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6331 – Lejupielādēt ir apstiprināti un 27.06.2013. stājušies spēkā Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumi. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 22.09.2013. vēstuli Nr.15.18-le/8819, Rīgas domes 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr.220 „Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” īstenojami no 23.09.2013.

Paskaidrojuma raksts Lejupielādēt

 

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas pašreizējā izmantošana – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas apbūves veidošanas pamatnosacījumi – Lejupielādēt

RVC detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana – Lejupielādēt

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt

Galvenās aizsargjoslas un citi zemes gabalu izmantošanas aprobežojumi – Lejupielādēt

RVC apstādījumu sistēmas saglabāšanas un attīstības plāns – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas maģistrālie inženiertīkli un objekti – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas satiksmes infrastruktūras attīstības plāns – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā – Lejupielādēt

RVC zemju sadalījums pēc piederības – Lejupielādēt

RVC un tā aizsardzības zonas telpiskās kompozīcijas shēma – Lejupielādēt

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Lejupielādēt

Pielikumi:

 1. Spēkā esošo detālplānojumu un lokālplānojumu saraksts – Lejupielādēt
 2. Teritorijas, kurām izstrādājami detālplānojumi vai lokālplānojumi – Lejupielādēt
 3. Prasības detālplānojumu izstrādei – Lejupielādēt
 4. Ielu šķērsprofili – Lejupielādēt
 5. Krastmalu krastu stiprinājumu šķērsprofili – Lejupielādēt
 6. Teritorijas fragmentu izvērtēšanas secība – Lejupielādēt
 7. Ieteicamie apgriešanās laukumi strupceļiem – Lejupielādēt
 8. Redzamības trīsstūri – Lejupielādēt
 9. Plānojuma grozījumu priekšlikumu izvērtēšanas kritēriji – Lejupielādēt
 10. Pagalmi – Lejupielādēt
 11. Teritorijas izmantošanas veidiem atbilstošie Valsts Zemes dienesta noteiktie nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – Lejupielādēt
RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns (01.05.2015) – Lejupielādēt

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns (01.02.2015) – Lejupielādēt

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns (01.09.2014) – Lejupielādēt

RVC kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns (01.01.2014) – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā (01.05.2015.) – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā (01.02.2015.) – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā (01.09.2014.) – Lejupielādēt

Kultūrvēsturiskie ansambļi un kultūras pieminekļi RVC un tā aizsardzības zonā (01.01.2014.) – Lejupielādēt

Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018. gadam – Skatīt šeit

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, aktualizēta 2014. gadā – Lejupielādēt

Rīgas attīstības programma 2014. – 2020. gadam, aktualizēta 2014. gadā – Lejupielādēt

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums – Skatīt šeit

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi – Skatīt šeit

 • Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumi –  Skatīt šeit

Rīgas domes 18.06.2013. saistošie noteikumi Nr.220 „Grozījumi Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” īstenojami no 23.09.2013.

 • Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija – Skatīt šeit

 

 • Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu pirmā redakcija – Skatīt šeit

 

 • Paziņojums par grozījumiem ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr. 4090 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā” apstiprinātajā darba uzdevumā un par grozījumu Rīgas domes 20.12.2005. saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izstrādes uzsākšanu – Skatīt šeit

 

 • Pilsētas attīstības departaments ir sagatavojis Rīgas domes lēmumprojektu par grozījumiem ar Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr.4090 apstiprinātajā darba uzdevumā, ar kuriem tika uzsākti grozījumi Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā, koriģējot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus

9.jūnijā Departamenta sagatavotais lēmumprojekts tika izskatīts Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā un tiek virzīts apstiprināšanai Rīgas domē.

Šobrīd notiek Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma sastāvā izdoto Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu 1.redakcijas izstrāde grafiskajā daļā, koriģējot aizsargjoslu izvietojumu, plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu daļā.

 • Paziņojums par grozījumu Rīgas domes 07.02.2006. saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajā daļā sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu Skatīt šeit

 

 • Ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu grozījumu izstrādi saistītie lēmumi Skatīt šeit

 

 • Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojums

Piemērojams līdz Grozījumu īstenošanas uzsākšanai. Skatīt šeit