Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums

Lokālplānojums īstenojams no 09.03.2018.

Lēmums Nr. 644
Saistošie noteikumi Nr. 21.

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte

Teritorijas funkcionālais zonējums – karte Teritorijas funkcionālais zonējums – karte

 

 

 

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN)

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi(TIAN)

   

  TIAN 1.pielikums.
  Apbūves veidošanas pamatnosacījumi – karte

   

   

   

  TIAN 2.pielikums.
  Vertikālais plānojums – karte

   

   

   

  TIAN 3.pielikums.
  Šķērsprofili

   

   

   

  TIAN 4.pielikums.
  Meliorācijas un lietusūdens apsaimniekošanas sistēmas galvenie risinājumi – karte

   

   

   

  TIAN 5.pielikums.
  Vieglās rūpniecības apbūves (13001) darbību veidi

   

   

   

  TIAN 6.pielikums.
  Transportlīdzekļu novietņu normatīvais skaits

   

   

   

  TIAN 7.pielikums.
  Nepieciešamie iekškvartālu gājēju ceļu savienojumi

   

   

   

  TIAN 8.pielikums.
  Nosacījumi ielu telpas veidošanai

   

   

   

  TIAN 9.pielikums.
  Pagalmi

   

   

   

  Paskaidrojuma raksts

  Paskaidrojuma raksts 

  PASKAIDROJUMA RAKSTA PIELIKUMI:

  1.pielikums. Biotopu izpēte
  2.pielikums. Dendrofloras vērtējums
  3.pielikums. Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu kvalitāte
  4. un 5.pielikums. Trokšņa līmeņa analīze. Gaisa piesāņojums
  6.pielikums. Degradētās teritorijas
  7.pielikums. Nekustamo īpašumu struktūra
  8.pielikums. Transporta infrastruktūra
  9.pielikums. Apbūves priekšlikumu modelis
  10.pielikums. Kultūras mantojums
  11.pielikums. Lokālplānojuma īstenošanas ietekmes novērtējuma metodoloģija. Sākotnējs ietekmes novērtējums
  Vienotas publiskās ārtelpas labiekārtojuma un virsūdeņu novadīšanas sistēmas koncepcija
  Koncepcijas pielikums

  Grafiskie materiāli (zip):
  Ielu sarkano līniju plāns
  Esošā apbūve
  Apbūves priekšlikums 1.kārta
   Apbūves priekšlikums 2.kārta
   Apbūves priekšlikums apbūves kārtas
  Publiskās ārtelpas attīstības plāns
   Publiskās infrastruktūras attīstības plāns
  Transporta infrastruktūras nodrošinājuma un sabiedriskā transporta attīsbības plāns. Autostāvvietas un velosatiksme
  Esošā gāzes apgāde
   Esošā elektroapgāde
  Esošā sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija
   Esošā siltumapgāde
   Esošā ūdensapgāde
  Plānotā gāzes piegāde
  Plānotā elektroapgāde
  Plānotā sadzīves kanalizācija
  Plānotā ūdensapgāde
   Plānotā siltumapgāde
  Esošās autostāvvietas

   

  Ziņojumi


  Ziņojums par publisko apspriešanu
  Publiskās apspriešanas noslēguma sanāksmes protokols
  Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas laikā
  Pārskats par institūciju atzinumiem par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidoto redakciju
  Informatīvais ziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu
  Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Vides pārskats
  Vides pārraudzības valsts biroja 09.11.2017. atzinums Nr.9 „Par Skanstes apkaimes lokālplānojuma Vides pārskatu”

   

  Arhīvs

  Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu
  Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai
  Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums pilnveidotā redakcija
  Paziņojums par Skanstes lokālplānojuma pilnveidošanu
  Notiek Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma publiskā apspriešana
  Paziņojums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma un vides pārskata nodošanu publiskai apspriešanai
  Nodos publiskajai apspriešanai Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumu
  Izstrādāta Skanstes apkaimes lokālplānojuma 1.redakcija
  Aicinām iedzīvotājus piedalīties diskusijās par Skanstes apkaimes lokālplānojuma izstrādi
  Noslēgts līgums par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādi
  Skanstes apkaimes iedzīvotāji aicināti piedalīties spēlē „Mana Skanste”
  Uzsākta Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrāde
  Informācija par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

  0 Patīk
  5044 Skatīts

  Komentāri slēgti.

  Mainīt burtu lielumu
  Kontrasts