Rīga pret plūdiem – „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”

Mērķis

Projekta galvenais mērķis ir savlaicīgi izpētīt hidroloģiskos procesus (plūdus, intensīvus nokrišņus, vēja uzplūdus, krastu noskalošanās, būtiskas gruntsūdeņu līmeņa izmaiņas) un to sekas, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu radīt negatīvu ietekmi uz Rīgas iedzīvotājiem, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt.

Projekta aktivitātes

  • Digitāla trīsdimensiju modeļa izstrāde visai Rīgas pilsētas teritorijai. Aktuāls Rīgas pilsētas teritorijas digitāls trīsdimensiju reljefa modelis ir nepieciešams hidroloģisko procesu (tostarp plūdu) izpētei un modelēšanai Rīgas pilsētas teritorijā.
  • Hidroloģisko procesu un to ietekmes uz Rīgas pilsētas teritoriju izpēte un prognozēšana saistībā ar klimata pārmaiņām. Tiek veikti detalizēti hidroloģisko procesu un to ietekmju novērtēšanas pētījumi, kas sevī ietver pašreiz esošo plūdu riska apzināšanu, tā modelēšanu nākotnē, krastu noskalošanas procesu identificēšanu un prognozēšanu, kā arī plūdu un krastu noskalošanas riskam pakļauto teritoriju novērtēšanu.
  • Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrāde. Aktuāls rīcības plāns ietvers konkrētus plūdu riska novēršanas pasākumus un apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas plūdu riska novēršanas pasākumiem. Tiks ņemta vērā arī vairāku Eiropas pilsētu pieredze cīņā ar plūdiem un applūstošo teritoriju apsaimniekošanu.
  • Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās. Metodoloģiskās vadlīnijas ietvers jautājumus, kas saistīti ar teritoriālo plānošanu applūstošajās pilsētu teritorijās.
  • Projekta publicitātes nodrošināšana un sabiedrības izpratnes veidošana par projekta aktivitātēm un rezultātiem.
  • Projekta vadība.
  • Projekta monitorings.

Projekts noslēdzies 30.11.2012

2010. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” (Integrated Strategy for Riga City to Adapt to the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena) ieviešanu.

Kāpēc projekts nepieciešams?

Daļa Rīgas teritorijas pastāvīgi cieš no applūšanas un ik gadu tiek nodarīti ievērojami ekonomiskie un morālie zaudējumi applūstošo teritoriju īpašniekiem. Turklāt, saistībā ar globālās sasilšanas radītajām klimata pārmaiņām, plūdu iespējamības un krastu noskalošanas risks Rīgas teritorijā aizvien pieaug.

Tāpēc, lai Rīgas pilsētu varētu efektīvi sagatavot klimata pārmaiņām un mazināt plūdu negatīvo ietekmi uz tās teritoriju, ir nepieciešami padziļināti izpētes darbi.

Galvenais projekta mērķis ir savlaicīgi noteikt tos hidroloģiskos faktorus, kas nākotnē saistībā ar klimata pārmaiņām varētu negatīvi ietekmēt Rīgas iedzīvotājus, ekonomiku, kā arī dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu un izstrādāt risinājumus, kā šo ietekmi novērst vai mazināt.

Ko Rīga iegūs?

Būtiskākās projekta aktivitātes ir:

Digitāla trīsdimensiju modeļa izstrāde visai Rīgas pilsētas teritorijai. Aktuāls Rīgas pilsētas teritorijas digitāls trīsdimensiju reljefa modelis ir nepieciešams hidroloģisko procesu (tostarp plūdu) izpētei un modelēšanai Rīgas pilsētas teritorijā.

Hidroloģisko procesu un to ietekmes uz Rīgas pilsētas teritoriju izpēte un prognozēšana saistībā ar klimata pārmaiņām. Tiks veikti detalizēti hidroloģisko procesu un to ietekmju novērtēšanas pētījumi, kas sevī ietvers pašreiz esošo plūdu riska apzināšanu, tā modelēšanu nākotnē, krastu noskalošanas procesu identificēšanu un prognozēšanu, kā arī plūdu un krastu noskalošanas riskam pakļauto teritoriju novērtēšanu.

Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrāde. Aktuāls rīcības plāns ietvers konkrētus plūdu riska novēršanas pasākumus un apskatīs dažādas finansējuma piesaistes iespējas plūdu riska novēršanas pasākumiem. Tiks ņemta vērā arī vairāku Eiropas pilsētu pieredze cīņā ar plūdiem un applūstošo teritoriju apsaimniekošanu.

Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās. Metodoloģiskās vadlīnijas ietvers jautājumus, kas saistīti ar teritoriālo plānošanu applūstošajās pilsētu teritorijās. Papildus tiks organizēti semināri, darba grupas un apmācības teritoriālplānotājiem, kas pārstāv pašvaldības ar līdzīgiem applūšanas riskiem kā Rīgas pilsēta.

Sabiedrības informēšanas pasākumi. Projekta ieviešanas gaitā iedzīvotāji tiks informēti par projekta aktivitātēm, nodrošināti informatīvie pasākumi un uzklausīts sabiedrības viedoklis.

Papildus minētajām aktivitātēm, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu un savlaicīgu ieviešanu, tiek īstenotas projekta vadības un uzraudzības aktivitātes. Projekta vadību nodrošina projekta darbinieki – projekta vadītājs, asistents, vides speciālists, teritoriālplānotājs, sabiedrisko attiecību speciālists un grāmatvedis, savukārt Projekta uzraudzību veic Projekta vadības komiteja, kuras sastāvā ietilpst gan Rīgas domes, gan Pilsētas attīstības departamenta amatpersonas, gan pārstāvis no Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas, gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Kāpēc projekts ir unikāls Baltijas reģionā?
Projekts ir unikāls gan Latvijas, gan Baltijas valstu mērogā, jo līdz šim līdzīgs projekts šajā reģionā nav realizēts. Paredzams, ka projekta rezultāti būs kā piemērs gan daudzām Latvijas reģionu, gan kaimiņvalstu pilsētu pašvaldībām, kuru teritorijas ir pakļautas plūdu riskam.

Kas finansē projektu?
Projekts tika uzsākts 2010.gada februārī un noslēgsies 2012. gada 30. novembrī. Kopējās izmaksas ir 662 240 EUR, to vienādās daļās līdzfinansē Eiropas Savienības finanšu programma apkārtējai videi LIFE+ un Rīgas pašvaldība.

2012.g.20.novembris
Rīgas dome apstiprina Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai

Šodien Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai. Līdz ar šī dokumentu apstiprināšanu, var uzskatīt, ka LIFE+ programmas līdzfinansētais projekts „Rīga pret plūdiem” ir noslēdzies. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem. Savukārt projekta mājas lapā vēl 5 gadus pēc projekta beigām būs pieejami visi projekta materiāli – pētījumi, prezentācijas, kartes, publikācijas u.c. dokumenti.

2012.g.17.oktobris
Noslēdzas projekts „Rīga pret plūdiem”

Šodien Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja akceptēja Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai, kā arī Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Līdz ar šo dokumentu apstiprināšanu komitejā, var uzskatīt, ka praktiski ir noslēdzies darbs pie LIFE+ programmas līdzfinansētā projekta „Rīga pret plūdiem” galveno aktivitāšu īstenošanas. Visi projekta ietvaros izstrādātie apjomīgie pētījumi un materiāli paliks Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīcībā, kas tos turpmāk izmantos ikdienas darbā, strādājot ar pilsētplānošanas jautājumiem.

2012.g.03.oktobris
Aizvadīta projekta noslēguma konference

Šā gada 28. septembrī norisinājās projekta “Rīga pret plūdiem” starptautiskā noslēguma konference. Konferencē klātesošie tika iepazīstināti ar projekta norises gaitu, projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem un to rezultātiem, kā arī izstrādātajiem dokumentiem – Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un Metodoloģiskajām vadlīnijām teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās. Savukārt konferences viesi – eksperti no Hamburgas un Helsinkiem – dalījās ārvalstu pieredzē plūdu pārvaldības jautājumos.

2012.g.04.jūnijs
Izstrādātas vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās

Projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros ir noslēdzies darbs pie vienas no nozīmīgākajām projekta aktivitātēm – Metodoloģisko vadlīniju teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās izstrādes. Vadlīniju izstrādē par pamatu tika ņemti projektā līdz šim īstenoto pētījumu rezultāti un iegūtā informācija. Vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās ir unikālas ar to, ka tas ir pirmais šāda veida dokuments ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas valstīs.

2012.g.21.maijs
Noslēdzies skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss!

Ir noslēdzies 2011. gada maijā uzsāktais skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss Rīgas pilsētas vispārizglītojošo skolu 10.-11. klašu skolniekiem, kas tika organizēts LIFE+ projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros. Konkursa žūrijas komisija, izvērtējot visus iesniegtos darbus un noklausoties darbu autoru prezentācijas, par uzvarētāju atzina Rīgas 64. vidusskolas 10.b klases skolnieku Pēteri Plakanu; viņa darba tēma bija „Plūdi Rīgā pēdējā simtgadē”.

2012.g.09.maijs
Vides pārraudzības valsts birojs sniedzis atzinumu par Plūdu riska pārvaldības plānu un tā SIVN

Šā gada 2. maijā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir saņēmis no Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par birojam šā gada 4. aprīlī izvērtēšanai iesniegto Plūdu riska pārvaldības plānu Rīgas pilsētai un tā stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu.

2012.g.17.aprilis
Eiropas Komisija pozitīvi novērtē projekta gaitu un progresu

2011. gada novembrī projekta „Rīga pret plūdiem” speciālisti iesniedza projekta uzraugošajai institūcijai Eiropas Komisijā starpziņojumu par projekta īstenošanas gaitu un sasniegto progresu.

2012.g.02.aprilis
Izstrādāta Izmaksu-ieguvumu analīze Plūdu riska novēršanas pasākumiem

Projekta “Rīga pret plūdiem” ietvaros ir izstrādāta Izmaksu ieguvumu analīze Plūdu riska pārvaldības plānā Rīgas pilsētai ietvertajiem pretplūdu risinājumiem. Darbus veicis SIA “Baltkonsults”.

2012.g.14.marts
Vēl 3 dienas iedzīvotāji var izteikt viedokli par Rīgas pretplūdu plānu

Vēl 3 dienas – līdz 17. martam – turpinās projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātā Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai projekta un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana. Ar plūdu riska pārvaldības plāna projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējumu visi interesenti var iepazīties Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Bolderājas bibliotēkā, Juglas bibliotēkā, Sarkandaugavas bibliotēkā, kā arī interneta mājas lapās www.rdpad.lv un www.rigapretpludiem.lv

2012.g.20.februāris
Seminārā apspriests Plūdu riska pārvaldības plāna projekts un tā SIVN

Šā gada 17. februārī Rīgas Rātsnamā tika organizēts seminārs, kura ietvaros tika apspriests projekta „Rīga pret plūdiem” ietvaros izstrādātais Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai projekts, kā arī tā stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums.

PROJEKTA DOKUMENTI
22.11.2012 Pēc Projekta komunikācijas plāns
28.09.2012 Projekta Buklets
28.09.2012 Projekta Publiskais pārskats
19.06.2012 Īsi par Plānu
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāns
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMU VIRSRAKSTI
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 1
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 2
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 3
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 4
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 5
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 6
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 7
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 8
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 9
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 10
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 11
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 12
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 13
19.06.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 14
19.06.2012 Īsi par Vadlīnijām
19.06.2012 Metodoloģiskās vadlīnijas teritorijas plānošanai applūstošajās teritorijās
19.06.2012 Metodoloģisko vadlīniju PIELIKUMS
19.06.2012 Īsi par Resursu mobilizācijas plānu
19.06.2012 Resursu mobilizācijas plāns
02.04.2012 Izmaksu ieguvumu analīzes projekta gala zinojums
02.04.2012 1.Pielikums Būvniecības izmaksu aplēses
02.04.2012 3.Pielikums Jūtīguma analīzes aprēķini
03.02.2012 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums – Kopsavilkums
03.02.2012 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāns – PROJEKTS
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 1
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 2
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 3
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 4
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 5
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 6
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 7
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 8
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 9
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 10
03.02.2012 Plūdu riska pārvaldības plāna PIELIKUMS 11
14.01.2011 Projekta vadības plāna PAPILDINĀJUMS
14.01.2011 Projekta laika grafika PAPILDINĀJUMS
28.04.2010 Projekta vadības plāns
28.04.2010 Projekta laika grafiks
28.04.2010 Projekta publicitātes plāns
SEMINĀRU PREZENTĀCIJAS
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – K.Kluge
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – J.Virbulis
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – G.Zaķis
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – V.Felsbergs
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – I.Bergs
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – R.Grinbergs
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – P.Schmidt – Thome
28.09.2012 Noslēguma starptautiskā konference – D.Bērziņa
15.06.2012 Seminārs Rātsnamā – D.Bērziņa
15.06.2012 Seminārs Rātsnamā – A.Ločmanis
15.06.2012 Seminārs Rātsnamā – E.Bērziņš
17.02.2012 Seminārs Rātsnamā – R.Rudzīte
17.02.2012 Seminārs Rātsnamā – V.Felsbergs
17.02.2012 Seminārs Rātsnamā – I.Bergs
16.06.2011 Seminārs Rātsnamā – U.Bethers
16.06.2011 Seminārs Rātsnamā – J.Seņņikovs
16.06.2011 Seminārs Rātsnamā – J.Virbulis
16.06.2011 Seminārs Rātsnamā – G.Zaķis
26.11.2010 Seminārs Rātsnamā – U.Bethers
26.11.2010 Seminārs Rātsnamā – G.Eberhards
26.11.2010 Seminārs Rātsnamā – I.Bergs
26.11.2010 Seminārs Rātsnamā – J.Virbulis
26.11.2010 Seminārs Rātsnamā – J.Jekševics
28.05.2010 Kick-off presentation – R.Grinbergs
28.05.2010 Kick-off presentation – M.Vanaga
PROJEKTA REZULTĀTI – 1.AKTIVITĀTE
28.01.2011 Īsi par ZIŅOJUMU
28.01.2011 ZIŅOJUMA kopsavilkums
28.01.2011 ZIŅOJUMS „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju”
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.1 (35MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.2 (35MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.3 (35MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.4 (32MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.5 (40MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.6 (41MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.7 (40MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.8 (40MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.9 (40MB)
Ziņojuma PIELIKUMS Nr.10 (40MB)
PAPILDUS PĒTĪJUMA REZULTĀTI
14.06.2011 Pētījuma rezultāti – Lietusgāžu un sniega kušanas ūdeņu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritorijas applūšanu
14.06.2011 Par pētījuma rezultātiem – Lietusgāžu un sniega kušanas ūdeņu patreizējā un potenciālā ietekme uz Rīgas pilsētas teritorijas applūšanu
Pētījuma Pielikums Nr.1 (23Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.2 (24Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.3 (24Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.4 (27Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.5 (27Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.6 (26Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.7 (25Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.8 (25Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.9 (24Mb)
Pētījuma Pielikums Nr.10 (22Mb)
KOMANDĒJUMU ATSKAITES
30.04.2011 Roterdama
30.11.2010 Antverpene, Hāga, Hamburga
30.11.2010 Antverpene, Hāga, Hamburga – Kopsavilkums
ABOUT
In 2010 the City Development Department of Riga City Council started to implement the „Integrated Strategy for Riga City to Adapt to the Hydrological Processes Intensified by Climate Change Phenomena”, a project co-funded by the LIFE+ programme.

Why is the project necessary?

A part of Riga’s territory constantly suffers from floods, which causes considerable economic and moral damages to the owners of flooded areas. Furthermore, due to the climate changes caused by global heating, the risks of floods and coastal erosion in the territory of Riga city are still growing.

Therefore, in-depth studies are necessary for the Riga city to be prepared for climate changes and to reduce their negative impact on the city territory.

The key goal of the project is to timely identify the hydrologic factors that could adversely affect Riga residents, economy, as well as protection of nature and cultural heritage in the future in connection with the climate changes, and either to prevent or to reduce these effects.

What will be the benefit for Riga?

The most significant project activities are as follows:

Development of a digital 3D model for the whole territory of Riga. An up-to-date 3D model is necessary to study and to simulate hydrologic processes (including floods) in Riga city.

Studying and forecasting hydrologic processes and their impact on Riga territory in connection with climate changes. Detailed studies of hydrologic processes and evaluating their impacts will be carried out, including the identification of the existing flood risks, their simulation in the future, identifying and forecasting of coastal erosion risks, as well as evaluation of the areas subject to floods and coastal erosion.

Development of flood risk management plan for Riga city. The up-dated activity plan will include specific flood risk prevention measures and will consider different options to attract funding for risk prevention measures. The experience of several European cities in flood-fighting and managing flooded territories will be also taken into consideration.

Development of methodological guidelines for territorial planning in floodable areas. The methodological guidelines will cover issues of territorial planning in floodable areas. In addition, seminars, work panels and training will be organised for territory planners from municipalities with flooding risks similar to those of Riga city.

Public information events. The public will be informed about the project activities, there will be informing events, and the public opinion will be also listened to.

In addition to the above activities, project management and supervision will be performed to ensure successful and timely implementation of the project. The project management is ensured by the project staff, including project manager, assistant, environment expert, territory planning expert, public relations expert and accountant, As for the project supervision, it is performed by the Project management commission including officials of Riga City Council, the City Development Department, the Ministry of Regional Development and Local Government Affairs, as well as NGOs.

Why is the project unique for the Baltics?

The project is unique for both Latvia and the Baltic States, as no similar project has been implemented in the region so far. It is expected that its results will serve as an example for many local governments in Latvia and municipalities of the neighbouring countries, whose territories are subject to flood risks.

Who funds the project?

The project was started in February 2010 and will be finished on November 30, 2012. Its total costs amount to EUR 662, 240, shared equally between the EU LIFE+ programme and Riga municipality.

PROJECT DOCUMENTS
22.11.2012 After-LIFE Communication plan
28.09.2012 Project Booklet
28.09.2012 Project Layman`s Report
19.06.2012 Briefly about Plan
19.06.2012 Flood Risk Management Plan
19.06.2012 ANNEX TITLES of Flood Risk Management Plan
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 1
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 2
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 3
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 4
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 5
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 6
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 7
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 8
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 9
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 10
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 11
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 12
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 13
19.06.2012 Flood Risk Management Plan ANNEX 14
19.06.2012 Briefly about Guidelines
19.06.2012 Methodological guidelines for territorial planning in flood risk zones
19.06.2012 ANNEX of Methodological guidelines
19.06.2012 Briefly about Resource mobilization plan
19.06.2012 Resource Mobilization Plan
02.04.2012 The cost benefit analysis
02.04.2012 Annex 1 Construction cost estimates
02.04.2012 Annex 3 Sensitivity analysis estimates
03.02.2012 The strategic environmental impact assessment – Summary
03.02.2012 The strategic environmental impact assessment
SEMINAR PRESENTATIONS
28.09.2012 Final international conference – K.Kluge
28.09.2012 Final international conference – J.Virbulis
28.09.2012 Final international conference – G.Zakis
28.09.2012 Final international conference – V.Felsbergs
28.09.2012 Final international conference – I.Bergs
28.09.2012 Final international conference – R.Grinbergs
28.09.2012 Final international conference – P.Schmidt – Thome
28.09.2012 Final international conference – D.Berzina
15.06.2012 Workshop at Riga City Council – D.Berzina
15.06.2012 Workshop at Riga City Council – A.Locmanis
15.06.2012 Workshop at Riga City Council – E.Berzins
17.02.2012 Workshop at Riga City Council – R.Rudzite
17.02.2012 Workshop at Riga City Council – V.Felsbergs
17.02.2012 Workshop at Riga City Council – I.Bergs
16.06.2011 Workshop at Riga City Council – U.Bethers
16.06.2011 Workshop at Riga City Council – J.Sennikovs
16.06.2011 Workshop at Riga City Council – J.Virbulis
16.06.2011 Workshop at Riga City Council – G.Zakis
26.11.2010 Workshop at Riga City Council – U.Bethers
26.11.2010 Workshop at Riga City Council – G.Eberhards
26.11.2010 Workshop at Riga City Council – I.Bergs
26.11.2010 Workshop at Riga City Council – J.Virbulis
26.11.2010 Workshop at Riga City Council – J.Jeksevics
28.05.2010 Kick-off presentation – R.Grinbergs
28.05.2010 Kick-off presentation – M.Vanaga

Izpildes termiņi

2010.gada 1.februāris – 2012.gada 30.novembris

Finansējums

Kopējais projekta finansējums: EUR 662 240
EK LIFE+ programmas līdzfinansējums: EUR 329 270
Rīgas domes līdzfinansējums: EUR 332 970

Kontaktinformācija

Andris Ločmanis
Tālrunis: +371 67 012 886
E-pasts: andris.locmanis@riga.lv

Projekta jaunumi

Jums var interesēt arī

Skip to content

Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, kontaktinformācija: elektroniskā pasta adrese: pad@riga.lv. Informējam, ka mājaslapā tiek izmantotas tehniskās sīkdatnes, lai identificētu tīmekļa vietnes lietotāju sesijas laikā, un analītiskās sīkdatnes, lai apkopotu apmeklētāju statistikas datus. Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja atteikties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes). Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Attiestatīt savu piekrišanu sīkdatnēm iespējams sadaļā Sīkdatnes, kas atrodas mājaslapas kājenē. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma sadaļā Sīkdatnes

Sīkdatņu iestatījumi

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Funkcionālās sīkdatnesOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

Statistikas sīkdatnesOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Sociālo mediju sīkdatnesOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

Reklāmas sīkdatnesOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

Citas sīkdatnesOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.